Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week 14 - 1 april 2020

 

17.30 u. Geen Eucharistieviering

Misintenties Geel-Zuid aanvragen - Een misintentie kost 13 euro

PASTORALE EENHEID HH DIMPNA EN GEREBERNUS NIEUWS

Wat met de grote helft van onze kerkfabrieken

Half januari moesten wij in al onze parochies bekend maken, dat de “grote helft” in al onze kerkfabrieken moest her- of verkozen worden, omdat hun termijn van zes jaar verstreken is.

Al onze parochies vervulden hun plicht en kregen de nodige kandidaten bijeen, om voor de volgende jaren een waardig kerkbestuur samen te stellen. In 10 van de 12 parochies waren de kandidaten reeds publiek bekend gemaakt toen de Coronacrisis uitbrak.

Vanwege het Agentschap Burgerlijk Bestuur van de Vlaamse Overheid kregen wij nu het bericht, dat de termijnen van de vroegere verkozenen voor onbepaalde tijd verlengd worden. De kerkfabrieken blijven dus volledig in rechte verantwoordelijk voor hun taak.

Nadat een nieuwe omzendbrief zal komen, zullen wij in de laatste twee parochies de kandidatenlijsten uithangen. Dan zullen ook op elke parochie de installatievergaderingen kunnen doorgaan en kunnen wij (nog eens daarna) overgaan tot de verkiezing van een volledig nieuw Centraal Kerkbestuur (waar het oude ook zo lang in functie blijft).


Blijf op de hoogte, blijf verbonden

We zijn al een tijdje gewoon om in een ander ritme te leven. Door de Coronacrisis heeft het leven van iedereen een heel andere wending gekregen en wat meer is, bij iedereen die ik ontmoet komt het beste in de mens naar boven. De verbondenheid die er is met elkaar, vaak online, via telefoon, mail … doet goed. Wij voelen ons als pastorale eenheid sterk verbonden met iedereen en willen via deze weg iedereen een hart onder de riem steken. Dank aan onze zorgverleners, dokters, leerkrachten, buschauffeurs, postbodes, vuilnismannen, winkelbedienden,… en zoveel mensen meer die voor ons blijven zorgen in moeilijke tijden.

Blijf elkaar steunen, in je gezin, in het ziekenhuis, in het Woonzorgcentrum. Bel eens een keertje meer met iemand. De telefoon wordt in deze tijden herontdekt!

De Vlaamse kerk en het bisdom Antwerpen proberen ook hun best te doen via lifestreaming op ons scherm.

* Eucharistieviering op weekdagen om 10.00 u.

* Eucharistieviering vanuit de kathedraal op zondag om 10.00 u.

* Kroongetuigen op weekdagen om 13.30 u. (voor kinderen)

* De Schatkamer om 15.00 u.

* Vieren met de bisschop - dagelijkse verbinding om 17.00 u.

* Dagelijkse verdieping op weekdagen om 17.30 u.

Deze programma’s zijn te vinden via volgende files:

* Website van het Bisdom Antwerpen: https://www.kerknet.be/bisdom-antwerpen/artikel/coronacrisis-dag-verbinding-met-bisschop-liturgisch-aanbod?microsite=203  

* YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCoBsBL5PSYnOKZVwu2r0Drg/featured

* Facebook: https://www.facebook.com/DeKathedraal/

Via onze site www.pastoraleeenheidgeel.be blijf je op de hoogte van alle laatste nieuws en krijg je elke dag een bezinning aangeboden. Je vindt er ook de linken met de online gebedstijden van onze bisschop.

Heb je nog geen nieuwsbrief van de pastorale eenheid? Geen nood! Schrijf je snel in via info@pastoraleeenheidgeel.be.
Geef duidelijk je mailadres door en meld dat het is als nieuw lid voor de nieuwsbrief.
Heb je geen internet of computer en zit je met een dringende vraag?
Aarzel niet en bel ons op 0472/820458. Wij proberen zo snel mogelijk uw vraag te beantwoorden!

Goede moed voor iedereen en blijf elkaar steunen.


Verbonden in gebed

Gedragen door ons geloof, gedragen door gebed

Binnen onze pastorale eenheid zijn de kerkgebouwen gesloten. Mensen die graag een kaarsje laten branden (klein of noveenkaars bij St.-Dimpna), mensen die graag een gebedsintentie doorgeven kunnen dit laten weten via dirkvandenbroeck@pastoraleeenheidgeel.be of 014/580666. Spreek bij afwezigheid je intentie in. Wij steken een klein kaarsje aan en nemen je intentie mee in ons gebed.

In deze Coronatijd is het niet zo eenvoudig om een uitvaart te organiseren. De nabestaanden hebben het dan ook moeilijk met wat maar kan bij een uitvaart. Wij begrijpen dat en daarom willen wij als pastorale eenheid alle mensen gedenken van wie wij in deze moeilijke tijd afscheid moeten nemen. Wij doen dat door de doodsklokken te laten luiden in onze zondagskerk St.-Amands. Dit zal gebeuren elke vrijdag om 18.30 u. Wij willen iedereen dan ook uitnodigen om al onze overledenen te gedenken in hun gebed.

Bij het schrijven van dit artikel is bekend dat alle vieringen tot en met 19 april zijn opgeschort.

Wij sluiten onze tekstberichten steeds af op woensdagmiddag. Vanwege uitgeverij Halewijn krijgt U, beste lezer, nog altijd een later bericht in het gekleurde kadertje vooraan. Toch willen wij hier even samenvatten, wat op 24 maart gold als “recentste richtlijnen van de Belgische bisschoppen:

Palmzondag: Geen vieringen (ten hoogste besloten uitzendingen op radio, tv of streaming). Er worden geen gezegende palmtakken verspreid binnen of buiten het kerkgebouw.

Chrismaviering De zegening van de heilige oliën en de wijding van het heilig chrisma enkel in besloten kring, met de bisschop als voorganger. Te volgen op Youtube

Witte Donderdag, Goede Vrijdag, paaswake en Pasen enkel besloten vieringen met ten hoogste enkele personen met het oog op de uitzendingen op radio, tv of streaming.

Biecht De bisschoppen van België verlenen toestemming de paasbiecht uit te stellen tot een latere datum.

Communie aan huis kan jammer genoeg niet in deze bijzondere periode.

Uitvaarten: in strikt intieme kring met beperkt aantal aanwezigen. Later is er een afscheidsviering.

Doopsels en kerkelijke huwelijken worden uitgesteld tot wanneer deze vieringen opnieuw mogelijk zijn.

Vormsels en eerste communies tot en met 19 april geschorst. Na 19 april is het te vroeg om al definitieve beslissingen te nemen.

Kerkgebouwen buiten Geel blijven soms open voor individueel gebed en bezinning. Uiteraard gelden de veiligheidsvoorschriften van de overheid, in het bijzonder de ‘veilige afstand’.

Vastencampagne Broederlijk Delen is niet stilgelegd, alleen kunnen de collectes in contant geld nu niet doorgaan. De bisschoppen roepen de gelovigen op onverminderd solidair te zijn met volken of landen in nood, en hun jaarlijkse gift te storten via overschrijving. Voor Broederlijk Delen via BE12 0000 0000 9292. Huidevetterstraat 165 1000 Brussel met vermelding 201/1000/50089. Dank voor elke bijdrage!

Klokken van dank en hoop De bisschoppen sluiten zich aan bij alle blijken van dank en waardering die de bevolking richt tot al wie zich inzet voor de strijd tegen het coronavirus. : Parochies die het wensen, kunnen zich aansluiten door het luiden van de kleine klok. Op Pasen zullen om 12.00 u. álle feestklokken luiden

We vieren de Goede week dit jaar dus online of via TV verbonden met elkaar. We verwijzen u naar onze website en nieuwsbrief voor alle laatste info. We houden u zo goed mogelijk op de hoogte via alle kanalen die we tot onze beschikking hebben.

PAROCHIENIEUWS OVER DE GRENZEN HEEN - VAN ZUID TOT NOORD

Uw parochieblad in barre Corona-tijden

CORONA kan Christelijke organisaties danig in de war sturen,

Vandaag bieden wij U, beste lezer, een nood-blad aan. Tussen de datum, toen wij ons vorig nummer schreven en het ogenblik, dat het verscheen, zijn er ingrijpende maatregelen genomen door de overheid (het was op vrijdag 13 maart …) waardoor de sociale werking van onze parochies volledig is stil gevallen. Vergaderingen, om iets te gaan plannen waren zinloos, vergaderingen die mensen zouden samen brengen waren onverantwoord.

Wij volgden trouw en geëngageerd de gegeven instructies, maar zijn dan ook gedwongen om onze berichtgeving aan te passen.

Vanwege de corona-epidemie besliste de Bisschoppenconferentie van België om alle publieke liturgische bijeenkomsten van de katholieke Kerk in ons land te schorsen. De beslissing ging in voor het weekend van 14 – 15 maart en geldt momenteel zeker tot zondag 5 april. Via andere media zullen wij sneller verwittigd worden van eventuele verlenging

De bisschoppen roepen de gelovigen op om de periode van de vasten te beleven als een tijd van gebed, bekering, broederlijk delen en van grotere aandacht voor de medemens.

De Schriftlezingen die gebruikelijk zijn voor deze tijd willen zij toch ter bezinning meegeven. Op TV en radio blijven programma’s komen, die ons kunnen inspireren. Wij bevelen deze wegen ten zeerste aan. Kijk daarbij ook op de bladzijde, waar normaal de liturgische vieringen van Geel aangekondigd worden.

De bisschoppen danken al diegenen die alles op alles zetten om de verspreiding van het virus Covid19 tegen te gaan en ook hen die de zieken met de grootste zorg omringen.


DIT BETEKENT DAT ER OOK BIJ ONS IN GEEL

*Voorlopig geen kerkelijke vieringen of samenkomsten doorgaan in onze kerken.

Wij bevelen de gegeven misintenties door voor persoonlijk gebed en zullen ze – in overleg met de families – later hernemen.

*Wat de andere sacramenten en pastorale vieringen betreft gaan ook de gebedsvieringen in de woon- en zorgcentra niet door.

*Dopen kunnen in overleg worden uitgesteld of in kleine kring doorgaan.

*Uitvaarten kunnen enkel in intieme kring.

Wij bieden wel aan om op een latere datum een mooie afscheidsviering te laten doorgaan indien de familie dit wil.

*Alle vergaderingen en bijeenkomsten, die niet écht dringend zijn  worden afgelast of uitgesteld.

Volg daarover de andere media. Eén bijvoorbeeld daarvan is de uitstap van de Pastorale Eenheid

*Wij vernemen op de valreep nog, dat Gheelamania en de St.-Dimpnaommegang worden verschoven naar 2021.

Ook dat is een streep door de rekening van velen, maar wij zijn gelukkig, omdat wijze mensen in onze stad ook wijze beslissingen nemen

*Graag verwijzen wij ook naar de website van onze pastorale eenheid: www.pastoraleeenheidgeel.be

Onze Geelse mensen leveren daar ook dagelijks een grote inspanning om tot bezinning te komen.


Een hart onder de riem voor onze WZC en ziekenhuis

Als dit artikel in ons parochieblad verschijnt, dan zijn onze lezers van het WZC en het ziekenhuis al een tijdje van de buitenwereld afgesloten. Via deze weg willen we hen een warm hart onder de riem steken. Hopelijk kunnen we snel terug overgaan tot de normale gang van zaken in onze stad.

Beste bewoners en personeel weet dat we aan jullie denken, dat we jullie meedragen in ons hart, dat we jullie steunen.

Een lieve dame van 85 vertelde me vorige week:

“Ik heb dit al veel meegemaakt in de oorlog, de expo, de crisis op de beurs, maar wat er nu gebeurt is toch heel speciaal. Maar met de hulp van God, slaan we er ons wel door.

Een kranige heer van 90 vulde later op de dag nog aan:

“Tijdens de oorlog mocht er veel niet, maar we konden nog naar de kerk. Dat kan nu op dit moment niet, en dat begrijp ik natuurlijk wel, maar ik bid dan thuis maar zodat alles goed komt”

Ik denk dat deze twee Gelenaars de nagel op de kop slaan. God laat ons niet in de steek en is er ook vandaag om ons te steunen. Hij laat ons niet in de steek! We laten elkaar ook niet in de steek, verbonden met elkaar, oud of jong, buiten huis of thuis! En zo spoedig mogelijk, als het terug kan, komen we weer bij elkaar op bezoek!

Toon Hermans schreef ooit: “Je hebt iemand nodig, stil en oprecht, die als het er op aankomt voor je bidt en vecht. Pas als je iemand hebt, die met je lacht en met je grient, dan kun je pas zeggen; 'k heb een vriend.”

Laten we als vrienden van Jezus, elkaar helpen waar het kan, met een lach en een traan, en laten we zoals de hoofdredacteur van “De Zondag” het zo mooi zei: “binnenkort, als het terug mag dubbel zo hard knuffelen en omhelzen en dan omarmen we nog meer samen het leven!”


Bezinning op onze website

We zijn er al een weekje mee bezig, maar sinds dat onze kerken gesloten zijn voor liturgische diensten, vind je elke dag op onze website een klein stukje bezinning. Een gedicht, een gebed, een evangeliequote. Het is onze kleine bijdrage om geïnspireerd te blijven elke dag. Aarzel niet en surf in de loop van elke dag eens naar www.pastoraleeenheidgeel.be. Normaal staat tegen 9.00 u. elke morgen de nieuwe bijdrage online.


 


Archief

Deze Week Week 52 Week 02 Week 03 Week 04
Week 05 Week 06 Week 07 Week 08 Week 09
Week 10 Week 11 Week 12 Week 13  
         

Externe Links