Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week 07 - 12 februari 2020

8 – 9 FEBRUARI : VIJFDE ZONDAG DOOR HET JAAR
Vrijdag 14 februari: HH. Cyrillus en Methodius, patroonheiligen van Europa

" Gij zijt het licht van de wereld "

Nu de Kersttijd volledig is afgesloten en de voorbereidingstijd op Pasen zich nog niet aandient, roept Jezus zijn mensen op om niet in te dommelen,
maar om zijn pittige getuigen te zijn. Hij wil dat zijn leerlingen hun omgeving zouden “kruiden” en zichtbaar zouden zijn voor de wereld,
niet als een getuigenis van zoete devotie, maar van accenten op god-vruchtig leven. Opgemerkt in dienst van God en de medemensen.

17.30 u. geen eucharistieviering

Misintenties Geel-Zuid aanvragen - Een misintentie kost 13 euro

PASTORALE EENHEID HH DIMPNA EN GEREBERNUS NIEUWS

Wat is eigen aan een christelijke uitvaart? (deel 2)

In ons tweede deel over de christelijke uitvaart gaan we vandaag wat dieper in op de eigenheid van onze pastoraal en viering.

* Gemeenschapsgebeuren

De uitvaartpastoraal binnen de kerkgemeenschap is geen losstaand gebeuren dat zich beperkt tot het moment van de viering. De uitvaartpastoraal is geplaatst binnen de totale levenspastoraal van de christen. Van geboorte tot sterven vormt de pastorale zorg een rode draad door het leven van elke gelovige. Uitvaartzorg is geen apart pastoraal terrein, maar een stapje in het leven van ieder gelovig mens. Uitvaartpastoraal staat binnen een groot geheel. Als we ons dan focussen op de uitvaart zelf, zien we dat ook dit ruimer is dan enkel de viering en de voorbereiding. De gesprekken vooraf en nadien met familie en vrienden van de overledene, laten duidelijk zien dat binnen de christelijke uitvaartzorg de pastoraal ruimer is dan het afscheidsmoment. Pastorale zorg en liturgie gaan hand in hand en hebben een band. De uitvaarliturgie is de plaats waar de kerkgemeenschap afscheid neemt. Zij begeleiden de gedoopten tijdens hun afscheid van het leven biddend tot over de grens van de dood. 

* Verrijzenis en Pasen

Binnen de katholieke liturgie blijven we niet enkel stilstaan bij het leven van de overledene. Hoewel de viering in de kerk altijd een viering van troost is en van herinneringen ophalen over wat onze overledene als mens heeft betekend in de familie, kerkgemeenschap en ruime samenleving, is dit slechts de eerste stap. We zoeken ook naar Gods aanwezigheid in het leven van deze mens. Hoe heeft het vertrouwen op Gods liefde deze mens geïnspireerd en hoe is de navolging van Jezus in hem zichtbaar geworden. Maar vooral de tweede stap is ook heel eigen. Katholieke verrijzenisliturgie spreekt hoop uit. Er is aandacht voor het Paasmysterie. Sterven is immers met Christus de definitieve overgang maken van dood naar leven. “Op de dag van zijn sterven begint voor de christen aan het einde van zijn sacramenteel leven de voltooiing van zijn nieuwe geboorte, die met het doopsel een aanvang nam. De uitvaartliturgie verwijst dan ook met al zijn symboliek naar het doopsel, als eerste moment waarop de christen in het Paasmysterie is gaan delen. (paaskaars, besprenkelen met doopwater, bewieroking,…).

Een belangrijk moment binnen de kerk is ook de passende eerbetuiging aan het gestorven lichaam van de overledene. “Het is passend eer te brengen aan het lichaam van een overleden gelovige, dat een tempel van de Heilige Geest is geweest.” Het gestorven lichaam staat in een katholieke uitvaart zeer centraal. In de orde van dienst van de uitvaartliturgie is er ook een liturgische dienst voorzien voor op het kerkhof. De gelovige gemeenschap begeleidt de overledene tot aan de ter aarde bestelling. In de huidige tijd gebeuren er ook vieringen met de urne in de kerk. De kerkgemeenschap respecteert de keuze van de families en gaat ook hier in alle sereniteit mee om en zocht naar aangepaste teksten en gebeden.

Een uitvaart in de kerk heeft dus een heel eigen karakter en achtergrond en verschilt wel degelijk van een uitvaart in de aula. Als christen is het aan ons om een bewuste keuze te maken voor onszelf en de keuze van iedereen te respecteren.

Dirk


Aswoensdag: startavond Broederlijk Delen

Woensdag 26 februari nodigen wij u weer van harte uit in ons parochiecentrum van St.-Amands voor de jaarlijkse startavond van Broederlijk Delen.
Aan de hand van enkele filmpjes bekijken we het jaarthema van dit jaar en staan we stil bij wat “Delen” in ons dagelijks leven kan betekenen.
Een verrassende avond, want Broederlijk Delen doet dit jaar echt een beroep op ons om te kijken naar onze eigen levenskeuzes hier in Vlaanderen.

Je bent welkom om 19.00 u. voor de Aswoensdag viering in St.-Amands.
We maken de overtocht naar de parochiezaal, waar de wereldwinkel aanwezig is met eerlijke producten. Om 20.00u start onze avond!


Ga mee naar Lourdes

Ook dit jaar kan je weer op diocesane bedevaart naar Lourdes met ons bisdom, zeker de moeite waard!

Vanuit Tourcoing gaan we met de HST, autobussen brengen de bedevaarders naar het station.
We vertrekken op vrijdag 17/7 en zijn terug op donderdag 23/7. Je kan ook mee met het vliegtuig van vrijdag 17/7 tot maandag 20/7.
De liturgische vieringen staan in het jaarthema van Lourdes 2020: “Ik ben de onbevlekte ontvangenis”.
Er is dit jaar geen mei bedevaart.
Meer inlichtingen en inschrijven kan via onze contactpersoon in Geel:
Marie-Josee T’Syen Kanunnikenblok 14 2440 Geel, Tel. 014/58 02 26


vieringen in Geel Punt

Vanaf juli 2019 zal er in de kerk van St.-Gerebernus Punt nog maar om de veertien dagen een viering plaatsvinden.
Eind juni 2020 zullen er geen echaristievieringen meer doorgaan in de St.-Gerebernuskerk.

PAROCHIENIEUWS OVER DE GRENZEN HEEN

 


 


Archief

Deze Week Week 52 Week 02 Week 03 Week 04
Week 05 Week 06      
         

Externe Links