Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week 03 - 15 januari 2020

18 – 19 JANUARI: 2DE ZONDAG DOOR HET JAAR
Maandag 20 januari: St.-Sebastiaan, patroonheilige van de schutters
Dinsdag 21 januari: Heilige Agnes patrones van de Hoveniers
Woensdag 22 januari: Heilige Vincentius aanbeden voor het “terugkrijgen van gestolen goed”

" Zie het Lam Gods, dat de zonden wegneemt "


Johannes de Doper deed het voorbereidende werk. Hij was “de voorloper” en “de aanwijzer”. Na Johannes zijn er anderen nodig om God “aan te wijzen” Mogelijk kunnen wij Hem dan vinden rondom ons.

17.30 u. geen eucharistieviering

Misintenties Geel-Zuid aanvragen - Een misintentie kost 13 euro

PASTORALE EENHEID HH DIMPNA EN GEREBERNUS NIEUWS

Vacatures in de Geelse Kerkbesturen

Overeenkomstig artikel 7 § 1 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten, wordt aan alle belangstellenden meegedeeld dat er drie vacatures zijn binnen de kerkraad van elk kerkfabriek in de 12 Geelse parochies.

Enkel de personen die beantwoorden aan de hierna volgende voorwaarden, komen in aanmerking om lid te zijn van de kerkraad:

1° rooms-katholiek zijn;

2° de volle leeftijd van 18 jaar hebben bereikt op het ogenblik van de verkiezing.

3° in de bevolkingsregisters ingeschreven zijn van de gemeente Geel (of Mol voor wat betreft de parochie St.-Lambertus / Bel).

Uitsluitend schriftelijke kandidaturen komen in aanmerking. Zij moeten vóór 1 februari 2020 ingediend zijn bij de bisschoppelijk afgevaardigde binnen de specifieke kerkfabriek.

De poststempel of de datum van ondertekening voor ontvangst geldt hierbij.
Kandidaturen dienen vergezeld te zijn van een kopie van de identiteitskaart (voor- en achterzijde of zo het om een elektronische identiteitskaart gaat, een afdruk ervan met adresgegevens), dit met het oog op de controle van de voorwaarden 2° en 3°.

Na 1 februari 2020 zullen de naam, voornaam en volledig adres van de kandidaten bekendgemaakt worden door affichering in de parochiekerk van de eigen parochie.

Hieronder adressen (steeds in 2440 Geel), waar de kandidaturen moeten binnen komen

.


Dekenale conferentie voor vrijwilligers over de handelingen

‘Neem en lees’ is de opdracht van het eerste jaar van het driejarig pastoraal thema van ons bisdom. Wellicht las je al, alleen of in groep, dit Bijbelboek vol verhalen over het begin van de vroege kerk?

Tijdens de dekenale conferenties duiken we onder leiding van Myriam Smits en Bart Willemen nog dieper in de teksten. Ze schetsen de algemene lijn van Handelingen van de apostelen. Tevens lichten zij het aanbod rond Handelingen in het verdere werkjaar toe. Myriam Smits is docent bijbel aan HIGWA en aan de priester- en diakenopleiding Bovendonk. Bart Willemen is stafmedewerker catechese. De conferentie is bedoeld voor team-en werkgroepleden van de pastorale eenheid, mensen van plaatselijke kerngroepen, gemandateerden, catechisten, lectoren, leesgroepbegeleiders en iedereen met interesse in het driejarig pastoraal thema.

De conferentie heeft plaats in de feestzaal van Geel-Elsum aan de Dr. Peetersstraat 88, op maandag 3 februari 2020. Het onthaal is vanaf 19.00 u.

Om 19.30 u. start de conferentie. Het einde is voorzien om 22.00 u. Deelname aan de conferentie is gratis.
Je kan tot 7 dagen vooraf inschrijven bij steven.deschamphelaere@bisdomantwerpen.be  -
Gsm: 0475 54 44 25..


vieringen in Geel Punt

Vanaf juli 2019 zal er in de kerk van St.-Gerebernus Punt nog maar om de veertien dagen een viering plaatsvinden.

PAROCHIENIEUWS OVER DE GRENZEN HEEN


 


Archief

Deze Week Week 52 Week 02
         
         

Externe Links