Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week 49 - 4 december 2019

7 – 8 DECEMBER: TWEEDE ZONDAG VAN DE ADVENT

ZATERDAG 7 DECEMBER: H. AMBROSIUS, patroon van honing en imkers
VRIJDAG 13 DECEMBER: H.-LUCIA, patrones van het licht en van de parochie Oosterlo

" bereidt de weg des Heren "


Johannes roept ons de hele advent op, omdat de tijd van het licht op komst is. Toch heeft God ons – mensen – nodig, om aan zijn rijk te bouwen op deze aarde. Laat God maar voor de grote Hemel zorgen, wij moeten ervoor instaan, dat die “hemel op aarde” ook mogelijk is, stapje voor stapje en jaar na jaar. Even een kinderliedje om grote mensen te doen bezinnen :
“Bouwen aan een wereld van rechtvaardigheid
Werken aan een wereld, waar niets de mensen onderscheidt
Uw hand in mijn hand, allen zult Gij leiden
Uw woord in mijn mond, allen zult Gij troosten
U liefde in mijn hart, ALLES WORDT NIEUW”
 

Misintenties Geel-Zuid aanvragen - Een misintentie kost 13 euro

PASTORALE EENHEID HH DIMPNA EN GEREBERNUS NIEUWS

Welzijnszorg strijdt 50 jaar tegen armoede

Met deze prachtige CD steun je Welzijnszorg!

Welzijnszorg strijdt al vijftig jaar tegen armoede en dat wordt gevierd met een prachtige cd waarop enkele van de mooiste stemmen van Vlaanderen te horen zijn. Deze cd wordt voorgesteld in ons eigenste cultureel centrum “DE WERFT” op 13 december van 20.15 u. tot 22.00 u.! De titel van de voorstelling is: “S.O.L.I.D.A.I.R. – Samen tegen armoede”.

Verwacht bij S.O.L.I.D.A.I.R geen donderpreek of treurtocht, maar een rijke, eerlijke en tegelijk hoopvolle muzikale reis rond het thema armoede, met een top-band en stuk voor stuk sociaal geëngageerde zangers! S.O.L.I.D.A.I.R-Samen tegen armoede - is tegelijk een warme én urgente voorstelling voor iedereen met een hart voor de armoedeproblematiek.

Live kan je het zangtalent ontdekken van schrijver Elvis Peeters, je laten meevoeren door het hemelse geluid van Eva De Roovere, onderduiken in de fluisterwereld van Jonas Winterland en het enthousiasme van zanger en presentator Brahim aan den lijve ondervinden. Het gros van de songs werd geschreven door Lennaert Maes (Lenny & de Wespen), die via workshops en interviews authentieke verhalen verzamelde voor dit project. Samen met kompaan Andries Boone (MandolinMan, Ballroomquartet), producete hij de cd en omkaderde hij dit mooie project.

De standaardprijs bedraagt 20 euro. Aarzel niet om via de website of de ticketbalie van de Werft nog een kaart te bestellen. (014/566 666)


De boodschap van het evangelie is niet wereldvreemd (slot)

In de Handelingen staan verschillende redevoeringen, vooral van Petrus en Paulus, maar ook bijvoorbeeld van Stefanus. Deze preken hebben altijd twee dimensies: aan de ene kant verkondigen ze telkens minstens de kern van het christelijke geloof: er is één God, die alles wat bestaat geschapen heeft, die zijn Zoon Jezus naar de wereld heeft gezonden om een boodschap van bekering en verlossing te prediken. Jezus deed ook veel goeds en vele wonderen, waardoor Hij zijn legitimiteit als Gezondene bevestigde. Maar de leiders van het volk, de overheden, Farizeeën, Saducceën, schrift- en wetgeleerden hebben Hem niet aanvaard. Zij hebben deze Jezus ter dood laten brengen aan het kruis. God heeft Jezus op de derde dag uit de doden doen opstaan. Hij is aan de leerlingen, de vrouwen en de apostelen, verschenen. Al wie in Hem gelooft zal gered worden, als ze zich tot Hem bekeren en zich laten dopen. De heilige Geest is het bewijs dat deze verkondiging waar is: al wie door die Geest vervuld is, toont zichtbare tekenen van Gods aanwezigheid: het spreken in vreemde talen, extases, profetieën, wijsheid en kennis.

Aan de andere kant wordt deze boodschap telkens opnieuw, en vaak op heel originele en ingenieuze manieren, aangepast aan de toehoorders. Op Pinksteren herhaalt Petrus de heilsgeschiedenis om vanuit de Schrift te bewijzen dat de Messias moest lijden en uit de doden zou opstaan. Heel vaak wordt trouwens de Schrift als basis genomen om Jezus te verkondigen. (Daar zouden we in onze kerken ook weer wat meer aandacht aan kunnen schenken.) Ook Paulus in Griekenland verkondigt de Ene en Ware God, de Vader van Jezus Christus, die gekruisigd is en die uit de doden is opgestaan, opdat ook wij zouden verrijzen en eeuwig zouden leven. Hij doet dit aan de hand van beelden die de Grieken kennen. Hij gaat dus de kernthema’s niet uit de weg, maar plaatst ze in hun begripshorizon. Uitgerekend de verrijzenis was voor veel van de toehoorders van Paulus echter een brug te ver. Hij wordt uitgelachen, hoewel anderen laten blijken dat Paulus nog wel eens over die nieuwigheden mag komen vertellen. Daar stonden de Atheners om bekend: discussies over nieuwe ideeën.

Wat kunnen we hier vandaag mee doen?

Aan de ene kant is het me opgevallen dat de prediking van de eerste christenen steeds de belangrijkste aspecten van het christelijke kerngeloof ter sprake brachten. Aan de andere kant treft het me hoezeer er moeite gedaan wordt om te zoeken naar “toegangspoorten die eigen zijn aan de toehoorders”, om via deze wegen het evangelie aan te bieden. Die evenwichtsoefening vind ik erg interessant, vooral omdat naar mijn gevoel de pendel vaak in één van beide richtingen is doorgeslagen.

Als we met onze kerkgemeenschap het jaar 2100 willen halen, zal het nodig zijn om hier aan herbronning en uitzuivering te doen. Terug gaan naar de bron, naar de kern. Zoals het in het Engels goed klinkt: back to the basics. Onze verbondenheid met de wortels weer bewust en geïnteresseerd cultiveren. En dat is mogelijk en brandend actueel: daarom juist dat ons bisdom dit jaarthema gekozen heeft.

Is het eenvoudig? Nee. Wie het boek van de Handelingen eens helemaal doorleest, zal voelen hoe veel vaart er in dat boeiende geschrift zit, maar ook hoe vaak tegenkanting, haat en vervolging het antwoord zijn op de Blijde Boodschap. Ook binnen onze eigen gemeenschap zullen er spanningen ontstaan, wanneer de ene groep zich probeert in te zetten om langs oude en nieuwe wegen een nieuwe bloeiperiode (in alle bescheidenheid) in gang te zetten, terwijl de andere groep daar het nut, de haalbaarheid of zelfs de goede bedoelingen niet van in kan zien.

Jezus zelf geeft ons alvast de ultieme leesbril om alle voorstellen, initiatieven en ideeën te toetsen: “Hieraan zullen allen kunnen zien dat gij mijn leerlingen zijt: dat gij de liefde onder elkaar bewaart. (…) Dit is mijn gebod: dat gij elkander liefhebt, zoals Ik u heb liefgehad.”

(Vincent)

Het volledige artikel van Vincent is te vinden op onze website www.pastoraleeenheidgeel.be/achtergrond

Dank je wel Vincent voor je boeiende getuigenis.


Adventswake – soep op de stoep

In onze verschillende geloofskernen heeft deze weken weer de actie “Soep op de stoep” plaats. Onze vrijwilligers maken heerlijke soep en de opbrengst gaat weer naar Welzijnszorg.

Op woensdag 11 december nodigen wij vanuit onze pastorale eenheid iedereen uit om 19.00 u. in de kerk van Holven. We houden onze jaarlijkse adventswake en daarna drinken we ook daar heerlijke soep voor het goede doel! Kom samen met ons bezinnend stilstaan bij de advent! Van harte welkom!


vieringen in Geel Punt

Vanaf juli 2019 zal er in de kerk van St.-Gerebernus Punt nog maar om de veertien dagen een viering plaatsvinden.

PAROCHIENIEUWS OVER DE GRENZEN HEEN

Een abonnement op het parochieblad

Wie nu nog niet betaalde, moet zich wel haasten, want in de loop van deze week sluit de uitgeverij de gewone abonneerperiode af.
Je zal het eerste nummer van januari mogelijk moeten missen. Mogen wij vragen om snel over te schrijven ?

Zij kunnen terecht bij de centrale abonneeradressen:

Stort 40 euro door middel van:

Voor klachten of onduidelijkheden:

Marcel De Vries
tel 014 58 23 83
  


Archief

Deze Week Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20 Week 21 Week 22 Week 23
Week 24 Week 25 Week 26-27-28 Week 29-30-31 Week 32
Week 33 Week 34 Week 35 Week 36 Week 37
Week 38 Week 39 Week 40 Week 41 Week 42
Week 43 Week 44 Week 45 Week 46 Week 47
Week 48        

Externe Links