Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week Nr. 19 - 8 mei 2013

11 – 12 mei :  ZEVENDE PAASZONDAG

" DAT ZIJ VOLMAAKT ÉÉN ZOUDEN ZIJN "

Goede God, niemand heeft U ooit gezien, maar in uw Zoon Jezus zijt Gij ons rakelings menselijk nabij gekomen, opdat wij elkaar meer nabij zouden zijn. Verlicht ons verstand en ons hart, opdat geschillen en verschillen ons niet zouden tegenhouden om te groeien, als zusters en broeders van elkaar, tot we één zijn bij U, amen.
Naar het groene bijbeldoosje

08.00 u. gebedsviering

11.00 u. Eerste Communieviering

08.00 u. Morgenmis : jgt Jos Geukens, Fam. Geukens – Janssens; Wim Lembrechts

11.00 u. Vormselviering

Misintenties Geel-Zuid aanvragen - Een misintentie kost 13 euro

GEELS PASTORAAL FEDERATIENIEUWS

Geel viert zijn heiligen volgende week woensdag
DIMPNAVIERING WOENSDAG 15 MEI

Voor de weekdagvieringen zijn de officiële voorschriften van de kerk voor het hele bisdom Antwerpen, dat de Heilige Dimpna wordt herdacht. In Geel doen wij dit met een plechtige Eucharistieviering, voorgegaan door ere-vicaris Kanunnik Rik Aegten, in een vorig leven nog onderpastoor en pastoor van Holven, deken van Geel en streekvicaris voor de Zuiderkempen, tot vicaris-generaal van het bisdom Antwerpen. Verder wordt geconcelebreerd en voorgegaan door heel wat Geelse priesters, diakens en pastoraal werkenden, die die dag vrij zijn en die nog goed te been zijn. Anderen hebben ons beloofd, om in de kerk aanwezig te zijn. Het gregoriaans koor van de Dimpnakerk zingt het proprium van de dag en zal de volkszang begeleiden.. Deze viering begint om 10.00 u. Mensen, als zoiets in Brussel gebeurt, staan de kranten er van vol, dan komt er zelfs televisie aan te pas. Voor ons is het een gelegenheid, om de naam barmhartige stede waard te zijn. Iedereen is “genodigde” in de Dimpnakerk.

DEKEN-ASSISTENT: EEN NIEUWE FUNCTIE IN ONS BISDOM

De vorige weken kregen wij via pastoor Dirk al een beetje inzicht in de werkverdeling van onze pastores. Vandaag onderbreken wij de reeks even en willen kennis maken met iemand anders, die ons komt steunen vanuit de Kerkstructuur van het dekenaat Zuiderkempen: René Hendrickx, onze deken-assistent.

In ons bisdom Antwerpen bestaat sinds kort de nieuwe functie van deken-assistent. Hij heet René Hendrickx, woont in Meerhout, is gehuwd met Greet en heeft drie dochters. Naast zijn dagelijks werk in een natuurvoedingswinkel was hij tot eind augustus federatiecoördinator van de federatie Meerhout, met vier parochies de kleinste federatie van het bisdom Antwerpen. Sinds 1 september 2012 zijn de federaties Meerhout en Laakdal samen gevoegd, maar René blijft Meerhout coördineren. Sinds 1 januari 2013 is hij echter ook dekenassistent in het dekenaat Zuiderkempen. Een dekenaat is een bestuursvorm in de Rooms-katholieke Kerk die de bedoeling heeft het contact tussen de bisschop en de parochies iets gemakkelijker te laten verlopen. Ons bisdom Antwerpen bestaat uit 5 dekenaten. Eén van die vijf is Zuiderkempen, dat bestaat uit 62 parochies. De deken van het dekenaat Zuiderkempen is Hans Vanackere. Voor zo’n dekenaat staat dan een deken. Zijn eerste taak is zorgen voor mensen: de priesters, diakens en pastorale werkers en –werksters. Ook voor vrijwilligers is hij een aanspreekpunt, iemand die hun vragen en zorgen doorspeelt aan het bisdom. De deken zal ook de wensen van het bisdom doorspelen naar de federatie- en parochiepastoraal. Ook draagt hij mee de zorg voor alle gebouwen en gelden die de kerk nodig heeft om haar taak naar behoren te vervullen. En een deken-assistent, die gaat dan de deken assisteren. In zijn opdracht lezen wij dat hij de deken bijstaat in zijn takenpakket, met aandacht voor beleidslijnen, samenwerkingsverbanden en communicatie en als projectleider meewerkt aan de pastorale zorg voor het geheel van het dekenaat. Op dit ogenblik is hij vooral bezig met het opmaken van het masterplan van het dekenaat. Hij probeert de concrete situatie van de parochies in kaart te brengen aan de hand van bepaalde accenten in het parochiaal leven. Dit gaat onder andere over aantallen van vieringen, lectoren, koren, de werking van parochieteam, de federatiewerking… Ook de materiële toestand is belangrijk: de staat van het kerkgebouw en de financiële situatie van de plaatselijke gemeenschap. Zijn taak is het mee opstellen van dit masterplan. Daarna komen de volgende stappen. Iedere woensdagvoormiddag komt René met de deken samen om de actualiteit van het dekenaat te bekijken. Vanuit dit overleg worden meestal opdrachten voor de komende dagen bepaald. René heeft deze taak aanvaard in een tijd dat de kerk, op zijn zachtst gezegd, in crisis is en behoorlijk onder vuur ligt. Wij vroegen hem naar zijn motivatie: waarom wil je het dan toch doen?

”Ja, waarom? Omdat ik ervan overtuigd ben dat ook vandaag en misschien zelfs speciaal vandaag de kernboodschap van het evangelie, de fundamenten van waaruit de kerk eigenlijk leeft, een enorme waarde hebben als richtlijn om een leven op te bouwen. Om die fundamenten bloot te leggen moet ik durven naar de bron te gaan: Jezus van Nazareth, de Christus. Enkele krachtlijnen uit zijn leven zijn voor mij: ‘Heb elkander lief’, ‘Vrede zij met u’ en dat binnen een sterke verbondenheid met elkaar. Tevens is er Jezus’ grote bekommernis om mensen die in de verdrukking zijn geraakt overeind te helpen, nieuwe levenskansen te geven binnen de samenleving. Met het samenkomen in de kerk benadrukken wij het belang van de gemeenschap in een samenleving die veel eenzaamheid kent.”

In de dagen en weken, dat wij hier in Geel volop praten over het beleidsplan van onze bisschop, vroegen wij René ook naar de kansen die hij ziet in die groet naar vitale geloofsgemeenschappen.

“We zitten op dit ogenblik in een fase van kerk-zijn, waarbij een herstructurering voor de kerkdeur staat. Er zijn sterke structuren nodig, waarbij voldoende ruimte blijft om te kunnen groeien. Vooral de vitaliteit in de kerk moet groeien. Mensen moeten hierbij opgeroepen, uitgenodigd worden om hun verantwoordelijkheden op te nemen. De sterkte van een plaatselijke geloofgemeenschap zal vooral bepaald worden door de gelovigen zelf. Het werken met die visietekst schept inderdaad mogelijkheden om te groeien naar zulke vitale geloofsgemeenschappen. We zullen dit geduldig moeten doen, want mensen moeten de mogelijkheid hebben om dit groeiproces mee te realiseren. Vanuit het dekenaat zullen wij dit stimuleren en mee ondersteunen. Ja, werken vanuit de visietekst biedt zeker kansen om het christen-zijn duidelijker aanwezig te brengen in de maatschappij van vandaag. “

Iemand die zich zo engageert, kunnen wij zeker ook gebruiken voor de opvolging van het beleidsplan hier in Geel.

wandelen in de zegge MET HET DAVIDSFONDS
De Zegge is een van de meest waardevolle natuurreservaten in de verre omtrek. Het is een restant van het oorspronkelijke laagveengebied dat vroeger als het Geels 'Gebroekt' bekend was. Het is een paradijs voor talrijke zeldzame vogelsoorten. Het reservaat is eigendom van de Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde en het is enkel toegankelijk onder leiding van een ervaren gids. Bert Veris, conservator van De Zegge, is dat zonder twijfel. Op zaterdag 18 mei om 14.00 u. leidt hij een wandeling door het natuurgebied op uitnodiging van Davidsfonds Geel. Het vertrekpunt: Mosselgoren 13. Deelnemen kost 3 euro, maar vooraf inschrijven is niet nodig. Meer info bij Jan Drijkoningen op 014 / 72 35 87).

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18

Externe Links