Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week Nr. 08 - 20 februari 2013

23 – 24 februari : TWEEDE ZONDAG IN DE VEERTIGDAGENTIJD

Maandag 25 februari: Heilige Walburgis beschermvrouwe tegen pest, hoesten, oogziekten, hondenbeten en hondsdolheid.

"ZIJN GELAAT VERANDERDE VAN AANBLIK"

Indien Jezus aan ons zou vragen om mee te gaan naar een bijzondere plaats om met Hem samen tot God te bidden? Zouden wij dan bereid zijn om mee de berg op te gaan en het oppervlakkige van het leven achter ons te laten? Met God spreken en vooral heel lang naar Hem luisteren, maakt mensen mooi, van binnen en vanbuiten!

Naar het groene bijbeldoosje

08.00 u. Morgenmis

Misintenties Geel-Zuid aanvragen - Een misintentie kost 13 euro

GEELS PASTORAAL FEDERATIENIEUWS

Een houtskoolvuur met vis erop en brood …

Een honderdtal mensen kwamen op 30 januari in Geel samen, om mee na te denken over de beleidspunten van bisschop Bonny, die hij neerschreef in zijn brochure: een houtskoolvuur met vis erop en wat brood. Het is de bedoeling, dat onze parochiefederatie enkele actiepunten op zich wil nemen om de komende jaren aan te werken. Niemand kon al concreet actie ondernemen, maar dat was ook niet de bedoeling. Als de actiepunten in mei van dit jaar concreet gemaakt zijn, dan staan wij al heel ver in het proces dat de bisschop met alle parochies samen wil gaan.
Toch kwamen al enkele bedenkingen naar boven rond 4 hoofdstukken uit de brochure.

Een netwerk van parochies
Een 30-tal mensen bogen zich over de visie van de bisschop aangaande parochiewerking en parochie-indeling. De bisschop spreekt van “pastorale eenheden” en onze Gelenaren benadrukten daarin twee belangrijke aspecten:

Dit bracht in die groep ook wel mee, dat er zal worden nagedacht over de bestemming van gebouwen, die aan onze parochies toebehoren. Dat zal echter zeker samen vallen met een grote beweging over heel Vlaanderen, waar daarover op verschillende niveaus wordt nagedacht. Iedereen bleef er wel van overtuigd, dat leefgemeenschappen en parochiegemeenschappen een andere invulling hebben gekregen, maar dat de twee toch veel met elkaar te maken hebben. Deze groep vergadert verder op 4 maart in het pastoraal huis in Winkelomheide

Liturgie en sacramenten
Een andere groep boog zich over de liturgie in onze parochies.
Onze sacramenten zijn (zoals ook de vorige groep vaststelde) momenten, waar enerzijds de gelovige gemeenschap elkaar ontmoet en anderzijds de individuele gelovige zijn relatie met God en de mensen komt uitbouwen. Het zijn momenten van verdieping in ons leven en in onze gemeenschap.
Grote bekommernis was hier het feit, dat mensen nog niet klaar zijn, om zich voor “de mis” of “de eerste communie” te verplaatsen, hoe klein de plaatselijke groep ook wordt. Daarvoor dringt een grondige catechetische aanpak zich op. Onze sacramenten hangen vast aan zeer mooie en vrome tradities, waardoor de diepe zin en betekenis soms verloren gaat. Zo zal een opwaardering van de sacramenten ook een groter engagement met zich kunnen meebrengen.
Sommigen zagen heil in een terugkeer naar oude gebaren en symbolen, terwijl anderen meer op zoek waren naar een nieuwe weg.
Deze groep vergadert verder op 7 maart in het pastoraal huis in Winkelomheide

Een ketting van generaties
Een kleine groep mensen had zich gevormd rond de bekommernis voor verschillende generaties in de kerk. Waar bereiken wij de jongeren nog in deze tijd? Hebben wij genoeg oog voor de ouderen die onze gemeenschappen (blijven) dragen? Kunnen wij samen een ketting vormen, die zich hecht aan haar zwakste schakel?
Deze groep zocht naar ingangspoorten om veel mensen te verwelkomen in de groep gelovigen van Geel. Elke ingangspoort is een opening om mensen aan te spreken met de boodschap van de heer. Die boodschap kan dan ook verschillend nagalmen, hoewel ze overal de zelfde is. Wij hoorden over kinderdiensten, volwassenenkernen en mogelijkheden om open te staan voor medestanders.
Deze groep werkt verder op 7 maart in de zaal van de parochie Punt.

Diaconie en zorg
Een laatste groep bezon zich over de zorgende kerk in Geel. Er werd gekeken naar de mensen en bewegingen, die zorg dragen voor mensen, zowel in parochieverband als in zorginstellingen en zorgbewegingen.
De groep benadrukte, dat ze niet alles terug diende uit te vinden, maar wél wegen wil zoeken, om zuurstof te geven aan de zorg in de kerk. De groep zocht concrete doelstellingen, die voor de hand lagen: Een overzicht maken van de diensten er al bestaan in Geel. Hoe kunnen we groepen die al bestaan bereiken en hoe kunnen we hier mee samenwerken. Deze samenwerking moet dan wel door beide partijen ondersteund worden.
Omkijken naar mensen die het moeilijk hebben en hierbij ook het spirituele niet vergeten. Ook zou er aandacht moeten zijn voor de grote groep van mensen die leven in eenzaamheid.
Deze groep vergadert verder op 7 maart in het pastoraal huis in Winkelomheide.
 

BROEDERLIJK DELEN OEGANDA
FAPAD is een veelzijdige vereniging, die zich richt op mensenrechten, landbouwontwikkeling, samenwerking met de overheid en het mondig maken van kwetsbare groepen in Oeganda. Oorspronkelijk werkte FAPAD in vluchtelingenkampen. Zodra de vluchtelingen na de burgeroorlog terugkeerden naar hun dorpen, startte FAPAD een project op voor de bescherming van grondrechten. Sindsdien werkt FAPAD onder andere aan thema’s als verzoening, mensen- en kinderrechten en het verlenen van rechtsbijstand aan kwetsbare groepen en kinderen, zoals kleine boeren, vrouwen en kinderen. Die krijgen bij de heropbouw van de streek te weinig kansen. Zelfs als ze durven en kunnen opkomen voor hun rechten, worden ze vaak niet gehoord. Tijdens naaiateliers leren vrouwen onder andere patronen tekenen en knippen. Die kennis kunnen ze gebruiken om enkele keren per week kleren te maken en zo een extra inkomen te verwerven. U steunt FAPAD door uw steun te leveren aan de actie BROEDERLIJK DELEN. Steun ons nu vrijdag op de koffiestop aan de Colruyt.

VZW KREATIEF
Vzw Kreatief Geel is actief in het voorjaar. Op 12 maart gaan wij wandelen en culinair genieten in Leuven. Op 4 april trekken wij naar “Burgers Zoo” te Arnhem en op 22 april naar “Vlissingen” en iedereen kan inschrijven. Ook onze cursussen lopen: bloemschikcursus, taalcursussen, naaicursussen, koken, wandelen en allerhande creatieve cursussen. Meer informatie op www.vzwkreatief.be of 014/56 05 95 of kreatief.geel@skynet.be. 

BEZINNING IN POSTEL
Van vrijdag 12 tot en met zondag 14 april organiseert de abdij van Postel een gezinsweekend. Op zaterdag 13 april is er de gezinsdag rond het thema "Over de nieuwe evangelisatie". Mgr. Everard de Jong, hulpbisschop van Roermond, verantwoordelijk voor de jongerenpastoraal en de catechese in de Nederlandse kerkprovincie, zal deze dag begeleiden. We vieren de H. Mis met onze gezinnen en nemen deel aan het avondgebed van de abdijgemeenschap. Er is biechtgelegenheid voor oud en jong. Er is catechese en opvang voor de kinderen. Iedereen mag deelnemen, men hoeft niet in gezinsverband te komen. Voor meer info contacteer je pater Benny van de Abdij.

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07  

Externe Links