Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week Nr. 01 - 2 januari 2013

5 – 6 januari : OPENBARING DES HEREN (DRIEKONINGEN)

Dinsdag 8 januari: H. Goedele, patrones van Brussel.

"Wij komen uit het Oosten"

Iets mooiers kon Lucas niet bedenken: Jezus is Gods vreugde! Dit staat boven alle andere namen die Jezus krijgt toebedeeld in het verdere evangelie. Vanuit die relatie met God kon Jezus mensen echt tot zichzelf laten komen. Het was zijn aanstekelijk levensgeheim. Meer nog, Hij wil er ons in laten delen! Geloven wij dat God ook tegen ieder van ons zegt dat wij “zijn vreugde” zijn? Wat doet ons dat? Kan het ook ons, zoals Jezus, op pad zetten om bevrijdende ruimte te zijn voor mensen? Zeker voor hen die nergens nog ruimte krijgen of ervaren? Doe het vandaag nog!
Naar het groene bijbeldoosje

08.00 u. Morgenmis Jgt Philomena Van Reusel, Jozef en Ludo Geukens en Melanie Knaepen

Misintenties Geel-Zuid aanvragen - Een misintentie kost 13 euro

GEELS PASTORAAL FEDERATIENIEUWS

Het nieuwe uurrooster
Nieuwe kansen
Nieuwe vieringen
Het uitzicht van blz. 3 (zo typisch en herkenbaar in ons parochieblad) is deze week dan toch iets of wat veranderd. Sedert Nieuwjaar gelden andere uren voor de weekendvieringen in onze parochies. Het was en is moeilijk, om iedere week overal een priester vrij te maken, die kan voorgaan in de vieringen. Zeker in tijden van eerste communie en vormsels zullen wij er dit jaar niet meer in slagen, om overal een eucharistieviering te voorzien. Toch koos de federatie voor 3 “zondagskerken” waar elke week eucharistie zal gevierd worden: St.-Amands, Elsum en Zammel. Verder zal er ieder weekend in elke parochie nog één viering doorgaan, die één keer per maand een gebedsdienst met communie zal zijn.
Wij zullen allen moeten wennen aan het nieuwe systeem, maar geven toch nogmaals een overzicht van het geplande schema, dat in september zal geëvalueerd worden, om dan over een jaar eventueel aan te passen.
Hieronder staan de uren van de vieringen.

Dankwoord


MENS VOOR DE MENSEN ZIJN
In vieringen gaat het dikwijls over het thema: “Verstop je talenten niet, maar gebruik ze om het goede te doen”. Ongetwijfeld hebben we allemaal onze talenten al heel goed ingezet om het jaar feestelijk af te sluiten, daarvan getuigde ook de organisatie van zondag 16 december. Het was voor de vele aanwezigen een mooi voorbeeld van samenwerking, dat horen we aan de talrijke positieve reacties.

Bij het hele gebeuren moest ik echter denken aan een korte schriftlezing uit de eerste brief van de apostel Petrus. Het zijn maar vijf regels, maar er is één woord dat er wel vier keer in voorkomt: troost. Door de eeuwen heen hebben veel mensen troost gevonden in geloof. Ik hoop en bid telkens dat er veel mensen zijn voor wie het geloof nog steeds een bron van troost is en kan zijn. Troost voor het verdriet dat ze in hun leven meemaken, troost voor de moeilijkheden die ze op hun levenspad tegenkomen.
Want onlosmakelijk verbonden met “troost” is het woord “hoop”. Troost heeft alleen maar zin als er daarna uitzicht is op een ander, beter perspectief, als we de hoop mogen koesteren dat het beter wordt. En als er iets is dat het evangelie mensen ook in soms moeilijke dagen kan bieden, dan is het juist hoop.
Het is zoals het uitkijken naar een blijde gebeurtenis. Na het aanvoelen van de verbondenheid tussen mensen op de aanstelling- en zendingsviering van 16 december weet ik zeker dat er in Geel heel wat hoop en vreugde te bespeuren valt.
In dezelfde brief waarin hij over “troost” schrijft, roept de apostel Petrus ons ook op om te getuigen van “hoop”, die hoop die in ons leeft (1. Petr. 3, 15). Het is een beroemde uitspraak geworden die vaak aangehaald wordt om uit te drukken wat een van de belangrijkste opdrachten voor ons als gelovige mensen in deze wereld is: getuigen van de hoop die in ons leeft. Dát is ineens onze kernopdracht. Want die hoop is gebaseerd op de liefde die Christus ons is komen brengen en die Hij tijdens zijn leven in woorden en daden heeft voorgeleefd.
Als ik zie hoe jullie met allen samen hebben gewerkt naar die dag, dan weet ik dat wij als gelovige gemeenschap daar zo niet alleen van getuigen maar ook voor zoekende mensen troost kunnen bieden en hoop op een betere toekomst. Daar heeft de Kerk juist mensen zoals jullie voor nodig. Mannen én vrouwen, die met wijsheid, tact en een groot pastoraal hart te werk gaan. En die vooral ook in hun eigen leven getuigen van de hoop die in hun hart leeft.
Bedankt voor de inzet van jouw talenten om van 16 december voor de ganse pastoresploeg een onvergetelijke dag te maken.
Ik hoop dat jullie Kerstmis vredevol was en je het hebt mogen beleven in verbondenheid met diegenen die je dierbaar zijn. Nu wens ik jullie allen nog een vreugdevol warm en nieuw jaar toe, verder alle goeds en tot binnenkort op een stukje van die weg die we samen afleggen ...
Ann De Ceulaerde
Parochieassistent federatie Geel

ONZE WENSEN
En de één kan het wat beter geformuleerd krijgen dan de ander!!! Daarom kleven wij aan de wensen van Ann ook de wensen van heel de ploeg van het parochieblad:
Marcel, Jef , Door, Frans, René, Elie, Lieve, Jeanine, Leen, Lidy, Luc, Lilian, Mia, Ludo en Louis en allen, die deze mensen in het voorbije jaar van tekst en uitleg hebben voorzien.

Als ’t nu eens kon …
Als ’t nu zou lukken
Om elke dag een droom te plukken
Dan werden in het nieuwe jaar
365 dromen waar !

VIERINGEN IN HET O.P.Z.

Archief

Deze Week

Week 52      

Externe Links