Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week Nr. 47 - 22 november 2012

24 – 25 november : 34STE ZONDAG DOOR HET JAAR

Maandag 26 november: St.-Jan Berchmans, patroonheilige van de studerende jeugd
Vrijdag 30 november: H. Andreas, apostel

"HOOGFEEST VAN CHRISTUS KONING"
Wat voor koning is Jezus dan wel? In het evangelie staan twee koningschappen tegenover elkaar: het aardse koningschap, gebaseerd op macht en heerschappij en het koningschap van Jezus. Jezus is een koning die opkomt voor waarheid en gerechtigheid. De echte koning is hij die de zorg op zich neemt voor een menswaardig leven voor allen en die bijzondere aandacht heeft voor de minsten en de zwakken in de samenleving.
Naar het blauwe bijbeldoosje
 

18.00 u avondmis Gezinsviering Zm Seppe Baelus, Jgt Victor Seyen, Bertha Appels en Annie Seyen, Jgt Clement Schelles, Evie Schelles, Zm Alexander Mertens, Anna Segers en overleden kinderen

08.00 u morgenmis

Misintenties Geel-Zuid aanvragen - Een misintentie kost 13 euro

GEELS PASTORAAL FEDERATIENIEUWS

Kruispunten in ons geloof (2)

DE PAROCHIALE OPDELING VAN GEEL

Toen de bisschop van Antwerpen de dag voor het grote jubileum zijn visie op de toekomst van zijn bisdom naar voor bracht, klonken er slechts 2 stukjes informatie van door tot in de grote nieuwsberichten van kranten, radio en TV. De journalisten hadden het boekje blijkbaar een paar uur voor de pastoors gekregen en de bisschop had de pers te woord gestaan. Nu kan die man natuurlijk niet alles voor de camera’s uitleggen en die berichtgevers konden blijkbaar ook het boekje niet snel genoeg gelezen krijgen …

Wie het boekje snel doorbladert, ziet dat op blz. 62 maar 6 lijnen tekst staan. Dat was rap gelezen en het haalde de wereldpers: “de bisschop zoekt centen” !!! ??? Ja, wie niet !!!

Het tweede deel van de berichtgeving ging over de “territoriale pastoraal”. Wat wij daar te lezen kregen, hadden de schrijvers ook al snel geformuleerd, niet genoeg geluisterd of … vooraf klaar gemaakt: “De bisschop gaat kerken sluiten en parochies afschaffen.” Ook hier klinkt de bisschop wel met meer nuancering, dan hetgeen de kranten schreven.

De bisschop gaat eerst grondig in op het feit, dat grenzen wel wat anders zijn in 2012 dan in 1912: “Door diepgaande verschuivingen in Kerk en samenleving staat het fijnmazige netwerk van onze parochies onder zware druk.”

Daar, waar vroeger de mensen van Bel in Bel woonden en de mensen van Ten Aard in Ten aard, komen die nu elkaar veel meer tegen en “die van Zammel” zijn niet zo helemaal ánders dan die van St.-Dimpna, want die werken dagelijks samen voor de zelfde werkgever en drinken een pint in de zelfde kroeg en hun kinderen gaan naar de zelfde school.” Mensen leven niet meer in een kleinschalige gemeenschap zoals vroeger. Uiteraard zijn het dorp of de wijk nog steeds belangrijk als plaats van leven en samenleven. Tegelijk verplaatsen de meeste mensen zich dagelijks in een ruime cirkel rond hun dorp of wijk voor zowat alles: school, winkel, administratie, ziekenhuis, ontspanning of vriendenkring … Op de schaal van een dorp of wijk kan de Kerk nauwer meeleven met wat gebeurt in een straat, een school of een vereniging. Daar kan ze noodsituaties beter beoordelen en verhelpen. Ook verlangen gelovigen ernaar om dichtbij huis, in een vertrouwd kerkgebouw, te kunnen bidden of liturgie vieren. Op de schaal van het dorp of de wijk staat de Kerk het dichtst bij de mensen.”

Het zijn gewoon de woorden van onze bisschop. Toch sluit hij zijn ogen niet voor de noden van deze tijd. Het is niet uit grote luxe, dat wij in Geel nog 3 “actieve priesters” hebben voor 12 parochies, maar toch lezen wij: Op de schaal van het dorp of de wijk staat de Kerk het dichtst bij de mensen.” De parochie moet echter ook (nog) in staat zijn, om parochie te zijn, en dan vervallen wij misschien in de woorden van de apostel Paulus, die in zijn tijd al zei, dat niet iedereen alles moet kunnen. Met de tijd zou het wel eens kunnen dat de parochie “…” (en hier noemen wij géén namen) de levensadem niet meer vindt, om een eigen liturgie te verzorgen voor zijn mensen. Het zou weleens kunnen dat er op een bepaalde plaats geen energie meer gevonden wordt om kinderen voor te bereiden op hun vormsel of eerste communie. Het zou kunnen, dat de financies van een parochie hun derde adem al voorbij zijn, en voor 20,78 euro per week geen stookolie en elektriciteit meer kunnen opbrengen. Daken kunnen lekken en moeilijke mensen kunnen anderen de boom injagen … moet de parochie dan afgeschaft worden? Moet de kerk dan verkocht worden of moet de gemeente overal maar culturele centra maken? Dit is niet de bedoeling, niet van de bisschop en niet van zijn discipelen.

Sommige verenigingen hebben in Geel reeds het voorbeeld gegeven. Zij keken over de grenzen, niet om in elkaars vijvertje te gaan vissen, niet om elkaar vliegen af te vangen, maar om samen sterker te zijn. “Solidariteit” is dan een heel mooi woord, dikwijls gebruikt en soms zelfs vruchtbaar toegepast.

Zo kan het ook gaan met onze parochies: wat drie afzonderlijke ploeteraars niet kunnen, kan een ploegje van twee misschien best aan en waar die dan WONEN doet niet ter zake, maar dat zij elkaar VINDEN is wel nodig en kan een wonder veroorzaken.

In de voorbije jaren is hard gewerkt aan de vorming van federaties van parochies. Vandaag is duidelijk dat dit slechts een etappe op de ingeslagen weg is. Van ‘federaties’ zullen we in de nabije toekomst moeten evolueren naar ‘pastorale eenheden’. Niet zozeer uit noodzaak maar uit solidariteit met elkaar. “Bij een federatie gaat het om samenwerking tussen parochies. Bij een pastorale eenheid gaat het om een gemeenschappelijke werking een netwerk van parochies. Hier spreekt onze bisschop zelf met de woorden van de Franse kerk, die daarin een grotere ervaring heeft dan wij. In deze lijn heeft hij ook besloten, om de nieuwe pastoraal-verantwoordelijken in Geel niet meer aan één bepaalde parochie te verbinden maar aan het geheel en hij heeft de wil uitgedrukt, om ons – hier in Geel – daarin van nabij op te volgen.

Het team zal bestaan uit een of meerdere vrijgestelden en een aantal vrijwillige medewerkers. Elk teamlid zal meewerken volgens zijn of haar canonieke bevoegdheid en pastorale zending: priester(s), diaken(s), pastoraal werk(st)er(s) en andere medewerkers. Samen zullen zij instaan voor het pastorale ‘drieluik’ van liturgie, verkondiging en diaconie. Onder elkaar kunnen ze de verantwoordelijkheid voor afzonderlijke taken in deze drie domeinen nauwkeuriger verdelen.

Een nieuw woord wordt dan gelanceerd: de “vitale geloofsgemeenschap” en dat kan dan een gemeenschap zijn, die ter plaatse viert, die rouwt, die bouwt, die feest, die leert, die overlegt, die helpt, die plezier maakt en die … soms weleens moet hakketakken om overeen te komen. In zo’n pastorale eenheid kunnen de scholen een eigen “geloofsgemeenschap” vormen, het ziekenhuis, het rusthuis, het O.P.Z of de bonden van OKRA. Wie zegt ons, dat er geen kansen zitten in de gelovige vreemdelingen die de voorbije jaren in Geel kwamen wonen ?

Wij hebben de voorbije maanden al drie keer geschreven: ons geloof heeft veel kruispunten, knooppunten, knelpunten en … ontmoetingsplaatsen. We mogen ons altijd spiegelen aan onze voorganger Jezus. Die was er thuis ook uitgetrokken om met de club rond te trekken en de mensen op te zoeken, daar, waar ze woonden, waar ze ziek waren of rouwden, waar ze verlamd of blind langs de weg zaten, waar hun kinderen speelden en zongen, waar een tollenaar en een soldaat hun werk deden, waar een zondares werd verstoten en een bedelaar gemeden werd. Waar Hij ook kwam, deed Hij twee dingen: Hij verkondigde het Evangelie en deed het goede, waar mensen sinds lang op wachtten.

Onze parochies zijn uit dat verhaal geboren en die nieuwe parochies zullen daarin groeien.
MDV

 

herabonnering parochieblad
Veel lezers hebben hun bijdrage reeds betaald. Wie de aanwijzingen van zijn parochieberichten volgde, die is in orde. In alle parochies werd een abonnement aangeboden, maar ieder jaar zijn er mensen, die een andere editie willen, of die hun parochiegegevens kwijt geraakt zijn, of die minder binding hebben met de parochie waar zij wonen. Zij kunnen terecht bij de centrale abonneeradressen:

Voor Geel Zuid (St.-Amands, Punt, Stelen, Winkelomheide, Zammel en Oosterlo) kan je altijd 28,- euro storten op BE81 3200 1472 9724 en BBRUBEBB van “Kerk en Leven Geel Zuid”.

Voor Geel Noord (St.-Dimpna, Holven, Bel, Larum, Elsum en Ten Aard) schrijf je dan weer 28,- euro over op BE51 8335 3019 2162 en GKCCBEBB van “Parochiefederatie Geel Noord

Wij vragen wel, om het adres van de abonnee te herhalen in de mededeling, omdat de banken niet steeds het volledige adres van de afzender hoeven te vermelden.

Mogen wij vragen, alles zo veel mogelijk te regelen voor 1 december ???

Kunnen ze nu geen parochieblad voor heel Geel maken ??? Neen, dat is technisch nog steeds niet mogelijk.

ZELF UW KIND LEREN AUTORIJDEN

Uw eigen dochter of zoon leren autorijden is een goedkope en degelijke wijze om een rijbewijs te behalen. Wie als begeleider met een leerling-bestuurder de weg op wil, kan maar beter goed voorbereid zijn. Een opfrisbeurt is geen overbodige luxe. Ben je al gestart met het oefenen op de baan? Geen erg: dan heb je al gemerkt dat je met vragen komt te zitten waarvan je het antwoord niet zeker weet. Uw dochter of zoon zijn ook welkom. Een geïnformeerd team verhoogt de slaagkansen.

De inhoud van de lessen: de (nieuwe) verkeersregels, technische kennis van de auto, begeleiden van de leerling, parcours in Geel – Oevel – Olen en Herentals, valkuilen, praktische informatie …

Je kan op 0475 85 62 29 (Bart) of via kwb_rijexamenregio_geel@hotmail.com inschrijven voor de dinsdagavonden 20 & 27 november om 19.30 u. in de feestzaal van Elsum. De deelnemersprijs is 18 euro (KWB leden 13 euro). Elke inschrijving ontvangt een bevestiging.

aanstellingsviering
Op zondag 16 december om 10.00 u. wordt het pastoraal team van de parochiefederatie Geel aangesteld door de bisschop en de deken in de kerk van Elsum. Die zondag zijn er geen vieringen in de andere kerken van onze federatie. Meer nieuws volgt in de komende nummers

christus koning
Alle Chiro-afdelingen van Geel nemen volgend weekend het initiatief om deel te nemen aan de vieringen in de parochie. Warm aanbevolen !!!

adventsviering
Op donderdag 13 december vieren wij samen de advent in de kerk van het Punt. Zingend en bezinnend proberen wij Kerstmis en de Advent te plaatsen in onze huidige samenleving en wij eindigen met … “soep op de stoep”. Wij bidden voor heel de wereld en voor elkaar. Vooral de zangkoren zijn uitgenodigd en … dan moet dit ook een aangename viering wxorden, om naar te luisteren.

DOOPZONDAG PUNT
Zondag 23 december

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20 Week 21 Week 22 Week 23
Week 24 Week 25 Week 26-27-28 Week 29-30-31 Week 32
Week 33 Week 34 Week 35 Week 36 Week 37
Week 38 Week 39 Week 40 Week 41 Week 42
Week 43 Week 44 Week 45 Week 46  

Externe Links