Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week Nr. 6 - 8 februari 2012

11 –12 februari:  ZESDE ZONDAG DOOR HET JAAR
18 februari: H. Bernadette Soubirous (van Lourdes)
"JEZUS REINIGT EEN MELAATSE"
Jezus wist dat hij door zijn uitgestoken hand regelrecht in aanvaring kwam met de schriftgeleerden en de Farizeeën. Maar de concrete vraag om hulp was voor Hem belangrijker dan de kille wet. Hij raakte de melaalse aan, stel je voor !!! Zoiets doe je niet. Maar Jezus kon niet anders. En wij ? Zijn wij bereid om de hand uit te steken naar mensen die uit de boot vallen: ouderen, zieken, armen of eenzamen, vluchtelingen en asielzoekers, aids-lijders of drugsverslaafden? Durven wij onze handen ‘vuil’ maken ?
Uit het blauwe bijbeldoosje

18.00 u. avondmis

08.00 u. morgenmis

Misintenties Geel-Zuid aanvragen - Opgelet een misintentie kost nu 13 euro !

GEELS PASTORAAL FEDERATIENIEUWS

Op zoek naar tekens van God … in Geel … (5)
SPOREN VAN GOD … OP  WEG NAAR HET VORMSEL.

Een boer zegt : “ Vroeger ging ik elke zondag naar de mis en nu nooit meer en het gaat even goed op mijn bedrijf en in mijn gezin”. Zo dat weten we dan weer. En hij is niet alleen in dat denken en aanvoelen. Met zijn boerenverstand vat hij in één zin het gevoel van veel tijdgenoten samen: je kunt het blijkbaar ook goed stellen zonder God. Moderne mensen  kunnen zozeer in beslag genomen worden door  hun huiselijke of wereldse bekommernissen, dat ze godsdienst spontaan verbannen naar de rand van hun belangstellingssfeer. Daarom loochenen ze Gods bestaan nog niet. Als het over God gaat, blijven reacties van apathie niet uit: “Daar zijn wij niet direct mee bezig , het zegt ons niets, wij zijn dat ontgroeid, die wereld ligt ver achter ons”. Om God voortdurend bij mensen te houden, moeten we er voor zorgen dat we over Hem spreken van in de kindertijd.

Op zoek naar sporen van God duiken wij in de vormselcatechese om te kijken, hoe daar met kinderen naar sporen van God gezocht wordt.

In de meeste parochies krijgen de vormelingen een rondleiding in het kerkgebouw. Die kerk draagt immers in zich een schat aan duiding. De meeste kinderen lopen daar ietwat verwonderd rond. Er is ook zoveel te ontdekken, zoveel te zien dat voor hen vreemd en onbekend is. Het is belangrijk dat hen wat uitleg wordt gegeven. Zo vinden we daar kruisjes met de namen van overledenen. De dagen Allerheiligen, Allerzielen zijn hen bekend maar dat de familie van de overledenen dan wordt ontvangen in de kerk en daar het kruisje van hun overledene mee naar huis kunnen nemen, dat is nieuw voor hen. We tonen ook de doopvont  en de kaarsjes met de namen van de dopelingen. We geven hen de betekenis mee van Lichtmis. Mis van licht, wijst naar het lengen van de dagen. De ouders van de dopelingen worden dan in de kerk verwacht. De geboorte van een kind is toch een teken dat God de mens nog niet moe is! Natuurlijk staat het altaar centraal in de kerk  Het is de uitnodigende tafel die verwijst naar het herdenken en herbeleven van het laatste avondmaal, waar Jezus zijn hele leven samenvatte in het teken van breken en delen van zichzelf en ons vroeg, dit gebaar te blijven herhalen om Hem niet te vergeten. We gedenken elke keer de avond dat Christus werd gevangen genomen,veroordeeld tot de kruisdood en verrees uit de dood.

Weinigen van hen weten dat tabernakel en godslamp samen horen.. Het zijn de stille getuigen van Gods aanwezigheid. Paaskaars, ciborie, liturgische gewaden in verschillende kleuren met hun betekenis, wijn en hosties: het zijn gebruiksvoorwerpen die voor vormelingen niet altijd herkenbaar en benoembaar zijn. Het tabernakel werd door de vormelingen al eens: hostiekastje genoemd, of Jezus’ brandkast. En bij het zien van meerdere kelken of bekers vroeg iemand met welke sport die bekers werden gewonnen.

In de vormselcatechese wordt aan de kinderen gezegd dat God mensen aan mensen toevertrouwt. Daarom mogen ze dat concreet in een ziekenbezoek ervaren. Zo een reëel contact met oude of zieke mensen, ten huize of in een bejaardentehuis, zegt veel meer dan vele woorden. Soms gaan ze spontaan terug naar de zieke of bejaarde die ze tijdens de voorbereidingstijd op het vormsel bezochten. In een parochie in Geel steunt men, via Cunina, een meisje uit Nepal: Susilla. Dit jaar verkochten de vormelingen 200 busjes handzeep, om zo weer het beloofde geld te kunnen overmaken. De  boodschap uit het evangelie is immers: bemin God én uw naasten. In en andere parochie doet men aan sterzingen. Vormelingen, verkleed als koningen, gaan per drie de deuren af met een driekoningenlied om zo wat geld bijeen te brengen. Zo willen ze Avalympics steunen, een organisatie die zich inzet voor verstandelijk- en /of lichamelijk gehandicapte mensen. Of ze zingen voor Akabe De Pioen, de scouts voor kinderen en jongeren met een handicap. Catechisten zijn daarin vindingrijk .

Het is de gewoonte dat vormelingen een kruisje krijgen en dat ook dragen in de vormselviering. Zo een kruisje kan men kopen maar het kan ook eigen werk zijn. Ze kunnen dat dan zelf  in klei vorm geven en daarna mooi laten kleuren in de vuuroven.

Sporen van God … . Het is nodig en weldoend om kinderen in contact te brengen met actief gelovige mensen in de parochie. Zoals zij die willen getuigen van hun bezig zijn. Gebedsleiders, ziekenbezoekers, zij die verantwoordelijkheid dragen in organisaties of lid zijn van het P.T. , leden van een zangkoor; allen kunnen kinderen hun bezieling tonen en zo op het spoor naar God zetten. Ook samen Eucharistie vieren met de plaatselijke kerkgangers, en daarin ook de ouders en peters en meters betrekken, geeft hen een gevoel, dat zij niet allen op weg  moeten. We kunnen hen er zeker op wijzen, dat er bij hun doopsel 4 mensen beloofden, hen gelovig op te voeden. Vieren is je laten onderdompelen in liturgie, door woord en zang, door stilte en je verbonden voelen. Het kan een diepe geloofservaring zijn waarin je God dichtbij weet.

Het hoogtepunt voor de vormelingen is de zalving met olie door de afgevaardigde van de bisschop als voorganger, waardoor Gods Geest komt in het diepste van wat ze zijn als gelovige mens. De ouders staan achter hen  en leggen een hand op hun jonge schouders als teken van: “ Je mag blijvend op ons rekenen nu je op het spoor van God komt”.

Geloven in God, het is nog zo dwaas niet. Catechese is bezig zijn met de waarden waarnaar een mens blijft hongeren: trouw, vriendschap liefde, goedheid. Het is bezig zijn met het leven zelf en er een naam aan geven. Het is doen voelen en geloven dat je God ontmoet en Hij je soms raakt. Catechese heeft alles te maken met het leven. Catechese is God zoeken en vinden in het leven. 

J.S.     

VREDESEILANDEN DANKT DE MENSEN VAN GEEL
De enthousiastelingen van VREDESEILANDEN stuurden ons zopas hun resultaten door. Zij waren er weer alom aanwezig in het straatbeeld en zij hadden weer hun werk. De meeste bedragen werden opgehaald aan de kerkportalen voor en na de vieringen, maar in Bel trok de Chiro van deur tot deur en in Larum werden de huizen gedaan door de vormelingen. Daardoor werden er volgende bedragen opgehaald met de verkoop van gadgets:
Larum                            560,- euro
Bel                                756,50 euro
St.-Amands                    363,- euro
St.-Dimpna                     103,- euro
Elsum                           307,20 euro
Ten Aard                       107,- euro
Holven                           120,10 euro
Stelen                           157,- euro
Zammel                         110, euro
Dit zijn de verkoopcijfers op de parochiepunten. De hele actie bracht in Geel het fantastische bedrag van 13.500,- bij elkaar. Als dát geen succes genoemd kan worden! De werkgroep wens dan ook alle steuners van harte te danken. 

NIEUW BIJ VZW KREATIEF GEEL
De werkgroep, die staat voor allerlei vormende activiteiten en die haar sporen al jaren heeft verdiend, start op maandag, 6 februari van 10.00 tot 12.00 u. een cursus Engels voor gevorderden.
Zij gaan vooral Engels spreken, oefenen en een beetje grammatica doorworstelen. De lessen gaan door in de lokalen van het ACV in de Stationsstraat. Voor vrijblijvende informatie: bel naar 014/56 05 95 of kreatief.geel@skynet.be.

BOERELOEREN  op 11 februari
De Geelse Gidsen nemen weer mensen mee op hun pad: het wandelpad. Zoals de titel het zegt, gaan ze inderdaad loeren bij de boeren. Hoe werd er vroeger geboerd? En wat moeten de landbouwers de dag van heden allemaal niet weten. Spenderen ze méér tijd aan hun PC dan tussen de koebeesten.?
Deze avondwandeling vertrekt onder leiding van de gidsen om 19.00 u. aan de Kapel van Sas 7, aan de Brijloopsedijk op Ten Aard.
Onderweg zal het Zeuntcomité wel ergens een tentje opslaan en dan is’t altijd genieten!!
De wandeling is ongeveer 5 km lang met een “aangenaam” oponthoud onderweg!
Deze wandeling kadert in het programma : Winterwandelingen  in de Vallei van de Grote Nete met op 11 maart  : winterwandeling te  Kievermont & Hadschot en op 25 maart : de Knapzakkentocht (ochtendwandeling)
Als je de smaak van het wandelen te pakken hebt, zie dan dat je de uitgave Op stap met de gids te pakken krijgt. Het is een wandkalender met daarin alle data met een korte beschrijving van elke wandeling vermeld.
GRATIS te verkrijgen bij Dienst Toerisme, Markt 1. De kalender is ook  decoratief vanwege zijn mooie foto’s en dus zeker een aanrader.
Info  : Toerisme Geel tel 014/ 56 63 80 e-mail : toerisme@geel.be  

ROEMENIERESTAURANT
Op 12 februari trekt half Geel weer naar de feestzaal van Elsum voor het Roemeens Restaurant.
Het menu verklapten wij vorige week al. Inschrijven kan tot en met donderdag 9 februari.
* bij Jozef Goebels op 014 58 71 97, of  jozef.goebels@skynet.be
* en bij Gerd Belmans op 014 56 68 35, of gerd.belmans.nz@geel.be

DIOCESANE LOURDESBEDEVAARTEN 2012
Reeds meer dan 125 jaar organiseren de Vlaamse bisdommen Lourdebedevaarten voor iedereen, ook voor diegenen die weinig gelegenheid hebben om te reizen. Het bisdom Antwerpen gaat twee keer per jaar (mei en juli) met trein, bus en vliegtuig met aandacht voor ieders behoefte. Ook vanuit Geel reizen er elk jaar mensen mee.
* Meibedevaart: 10-15 mei met de trein (HST) en 11-14 mei met het vliegtuig
* Julibedevaart (ook voor andersvaliden en jongeren) en onder leiding van mgr. Bonny:  5-11 juli met de trein (HST) en 6-9  en 6-13 juli met het vliegtuig
Unieke aspecten aan onze bedevaart zijn de aangepaste programma’s voor verschillende groepen en onze verbondenheid met ons bisdom.
U kan individueel of in groep bij ons aansluiten. De voornaamste eigen liturgische vieringen staan in het teken van het jaarthema van Lourdes: “Met Bernadette de rozenkrans bidden”. Meer info krijg je bij Maria José T’Syen, Kanunnikenblok, 14 of 014/58 02 26 (best na 19.00 u.) 

DEKENALE ZANGNAMIDDAG
Ben je lid van een kerkkoor? Hou je van liturgische gezangen? Zing je graag? Dan mag je de zangnamiddag van donderdag 16 februari 2012 om 14.00 uur echt niet missen. Hij gaat door in de kerk van Herselt-Bergom
Onder leiding van pater Jos Bielen oefenen we gekende en leren we nieuwe liederen die aansluiten bij de komende liturgische tijd: de Veertigdagentijd en de Goede Week.
Wie het liedboek ‘Zingt Jubilate’ bezit, brengt het zo mogelijk mee. Er zijn echter voldoende leenboeken beschikbaar. De deelname is gratis, want de dekenale kas betaalt de onkosten. Na het zingen is er in de Torenkelder van de kerk kans tot nog even gezellig nablijven bij een kopje, een pintje, een koekje.
Deze zangnamiddag is voor IEDEREEN. We hopen dan ook dat we met velen zullen zijn om samen deugd te beleven aan deze zangbijeenkomst.

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05      

Externe Links