Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week Nr. 36 - 7 september 2011

10 – 11 september: VIERENTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR
"VERGEVEN TOT ZEVENTIG MAAL ZEVEN MAAL"
Door de parabel van de schuldeiser wil Jezus duidelijk zeggen dat God eindeloos barmhartig is en aan
de mens telkens weer nieuwe kansen geeft, ook al draagt hij een zware schuld mee. Maar Jezus be-
treurt in dezelfde parabel hoe mensen al voor een kleinigheid elkaar naar de keel grijpen, een onver-
draagzame houding kunnen aannemen, of elkaar uit de gemeenschap sluiten
Naar het rode bijbeldoosje

18.00 u. Zm. Familie Vangheel-Peeters, familie Verwimp-Van Doninck

08.00 u. Zm Wim Lembrechts, Zm familie Van Hoof-Cuyvers-Cluyts en Verlooy

Misintenties Geel-Zuid aanvragen - Opgelet een misintentie kost nu 13 euro !

GEELS PASTORAAL FEDERATIENIEUWS

SARAH HUYBRECHTS NAAR TIBÉRIADE

Een dag in Tibériade
05.45 u.: opstaan
06.15 u.: stil gebed
07.30 u.: lauden
08.00 u.: ontbijt
08.30 u.: lectio divina = Bijbellezing
09.30 u.: studie
10.30 u.: handenwerk
12.00 u.: middaggebed
12.15 u.: middagmaal
14.00 u.: rozenkrans
14.30 u.: handenwerk
16.30 u.: vieruurtje
17.00 u.: eucharistie
18.00 u.: geestelijke lezing
19.00 u.: aanbidding
19.30 u.: avondmaal
20.00 u.: vrije tijd
21.00 u.: completen
21.30 u.: slapen
 

Waar is God in Vlaanderen??? Wie op de statistieken afgaat, is geneigd te besluiten dat Hij er definitief op zijn retour is, zo niet al dood. De naam van God ligt niet meer vooraan in ieders mond. Gelovigen zijn vaak Emmaüsgangers die met wat rest van hun herinneringen aan de mooie dagen van weleer, de stille terugtocht hebben aangevat naar het verborgen gehucht van hun privé-bestaan. En dat individualisme laat hen, en soms nog amper, wat vrome rituelen toe. In deze tijd en deze samenleving is het alsof er een teken van God naar ons is toegekomen.
Op zoek naar tekens van God in onze tijd en samenleving hoorde ik plots: “een jonge vrouw van 26 jaar doet haar intrede in Tibériade “. Ik was helemaal geboeid en zat tegelijk vol vragen. Het is dus toch mogelijk dat God in onze tijd te vinden is, dat jonge mensen zijn stem horen. Tibériade is een kleine katholieke gemeenschap (in Lavaux Sainte-Anne) waar een veertigtal jonge broeders en zusters samen het avontuur van het geloof gestalte proberen te geven. De gemeenschap is genoemd naar het “meer van Tibérias” of ook wel “meer van Galilea” een plaats waar Jezus tijden zijn openbaar leven vaak vertoefde. Het is een fraterniteit zoals wij die kennen uit het kloosterleven met als regel “ora et labora” , gebed en arbeid, maar met bovenop de grote vreugde om het leerling van Jezus te zijn met velen te delen. Tibériade is een snelgroeiende jonge katholieke gemeenschap met 4O leden, 32 broeders en 8 zusters, het merendeel twintigers en dertigers onder de leiding van Broeder Marc. Armoedebeleving, gastvrijheid en evangelisatie staan centraal in het leven van de gemeenschap die volledig zelfbedruipend is. Als de broeders of zusters niet aan het bidden zijn bezoeken zij gezinnen, een school of een gebedsgroep, of zijn ze in de moestuin, op het land of zijn ze bezig met metselen, houthakken of brood bakken. Hun leefstijl en de inrichting van hun vertrekken zijn Franciscaans sober. De jonge gemeenschap straalt dynamiek en vreugde uit. Op 4 oktober treden nog eens vijf nieuwe leden toe. Einde juni maakte de vzw “Franciscaanse werken” de Sint Antoniuskluis in Knutsegem in Strijpen over aan Tibériade? Na de nodige aanpassingen zal Tibériade daar een nieuwe stichting beginnen op verzoek van de bisschop van Gent, Van Looy. Ik kende Sarah als kind, zag haar vanop afstand opgroeien. Ze werd lid van het jongerenzangkoor in St.-Amands, was actief in de jongerenpastoraal in Geel. Als studie koos zij voor verpleging. Inwendig leefde in haar de vraag: wat moet ik met mijn leven? Wat is de zin ervan en waar kan ik die vinden? Zieken verzorgen ja, goed, maar van uit welke motivatie? Het was alsof er in haar een stem klonk om dieper te kijken in haar leven. Om die stem beter te horen en te verstaan zocht Sarah contactpunten zoals een gebedsgroep in Turnhout waar ze geraakt werd door het bezielende woord van priester-Gelenaar, Jan Willems. Met die gebedsgroep ging ze mee op daguitstap naar Tibériade. Ze werd geraakt door de plaats zelf, het vieren van de vespers, het getuigenis van een broeder en die spontane, vriendelijke sfeer. Later deed ze mee aan het Tibériade paaskamp en kerstkamp en kwam zo in contact met meer dan 80 jonge mensen, evenzeer geboeid door het Gods woord. Sarah bewandelde ook andere paden. Om te weten of kloosterleven haar echt zou aanspreken. Ze ging een week vertoeven in “Moeder van vrede” in Gistel.. Even proeven of in gemeenschap leven en een vast gebedsritme haar wel zou bevallen en of ze dat zou kunnen dragen? Hier ontdekte ze voor zich dat kloosterleven haar levensrichting zou worden. Het werd 2010. Intussen had ze de keuze gemaakt voor een intrede in Tibériade. Ze had een gesprek met broeder Marc, alsook met zuster Agnes. Sarah verklaart het besluit van haar zoektocht als volgt: : Jezus is de mensenvisser en op een moment had Hij mij beet, aan de haak geslagen. Ik was verrast door die plotselinge ontmoeting. Het gaf me vreugde en vrede. Ik voelde een innerlijke warmte, ik voelde me goed. Maar toen ik merkte dat Hij van mij een mensenvisser wilde maken, ben ik weggezwommen, ver weg, om mij te verbergen, zodat Hij mij niet zou vinden, maar toch bleef ik die lokroep horen. Soms denk ik: laat mij, stop ermee maar dan laait een vuur in mij op en ga ik door. Dat is het grote verschil met een beroep waarbij je, als het financieel mogelijk is, kunt zeggen: ik stop ermee. Met dit soort engagement kun je niet anders dan doorgaan. Het is alsof Iemand je roept. Het avontuur met Jezus geeft mij boeiende ontmoetingen. Hij is en wordt de zin van mijn leven. Op 4 oktober wordt Sarah postulante in de gemeenschap van Tibériade en zal ze de stappen van postulante zetten en daarna van novice met een tijdelijke gelofte. Die geloften zijn : gehoorzaamheid, armoede en kuisheid. We wensen haar een gelukkig leven, goede contacten met haar medebroeders en -zusters en een diepe groei van haar geloofsleven.. Moge ons gebed haar sterken en kracht geven.
J.S.

infomoment voor mantelzorgers
Financiële afspraken en wettelijke regelingen in de thuiszorg
Om de financiële draagkracht van mantelzorgers te bewaken, zijn goede financiële afspraken met de familieleden en de omgeving noodzakelijk. Mantelzorgers (mensen, die zich inzetten voor kleine zorgen in hun buurt of familie) zitten vaak met heel wat vragen over financiële kwesties. Om een antwoord te bieden op deze vragen organiseert Ziekenzorg CM een infomoment over dit thema.
Tijdens dit infomoment krijg je informatie over de soorten kosten waarover je in familieverband afspraken kan maken en geeft een notaris van Notariskantoor Benijts & Colson toelichting over de wettelijke mogelijkheden die er bestaan als de persoon waarvoor gezorgd wordt zelf niet (meer) zijn financiën kan regelen. (lastgeving, voorlopige bewindvoering, schenking, testament,…)

Datum: maandag 26 september
Plaats: ACW-huis- Stationsstraat 158
Uur: van 19.30 tot 21.30 u.
Organisatie: Mantelzorgvereniging Ziekenzorg CM
Deelname: 8 euro - CM lid 5 euro - VT 2,5 euro
Inschrijving verplicht: 014 40 34 79 of ziekenzorg.turnhout@cm.be

FEDERATIE STARTavond IN GEEL
Vrijdag 16 september
om 19.30 u. gaat in de parochiezaal van St.-Dimpna naar gewoonte onze Federale Startavond van het kerkelijk jaar door.. “Geloven in Jezus, als gemeenschap elkaar gedragen voelen, ook in moeilijke tijden”.
Dit vertelt ons de film “Des Hommes et des Dieux”. Je moet echt geen vaste klant van studiedagen zijn. Iedereen van héél Geel is welkom op deze filmavond. Samen zoeken en denken over mensen van God … een souvenir voor elke deelnemer en de inkom is gratis !!!

Onze bisschop vraagt Uw mening (4)
Stromen van gerechtigheid
Ter gelegenheid van het (4)50 jarig bestaan van het bisdom Antwerpen wenst onze bisschop in oktober 2012 een visietekst uit te brengen over de toekomst van ons bisdom. Het wordt een stappenplan met krachtlijnen en opdrachten om samen aan te werken gedurende de komende jaren.
Al voor de derde keer geven wij wat toelichting over één knooppunt gevolgd door enkele vragen. Uw antwoord op deze vragen ontvangen we graag op “parochiefederatie Geel, Pastoor Van Neylenstraat, 3, 2440 Geel” of in de brievenbus van het parochiesecretariaat in jou parochie.
Deze antwoorden worden door ons gebundeld en mee verwerkt in de voorbereiding van de visietekst.
Later op het jaar (op 23 november) kan iedereen samen met ons het gesprek aangaan met de afgevaardigde van de bisschop. De bisschop dankt nu reeds alle gelovigen voor hun medewerking. De volledige tekst van de brochure is nog steeds te bestellen op telefoon 014 58 23 83. 

KNOOPPUNT: diaconie
De kerkgemeenschap is een dienende gemeenschap: “Al wat je aan de minste der mijnen gedaan hebt, heb je aan mij gedaan !!!” Al van in het begin droegen christengemeenschappen zorg voor kansarmen en dat doen ze nog. De zorg van mensen voor elkaar behoort tot de eerste taak van de kerk. Vandaag loopt die zorg langs twee wegen: het professionele- en het vrijwilligerswerk. Een christen is een solidair mens … maar momenteel hebben vrijwilligersorganisaties het moeilijk om medewerkers te vinden en kansarmoede neemt steeds nieuwe vormen aan.
Vragen:

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20 Week 21 Week 22 Week 23
Week 24 Week 25 Week 26-27-28 Week 29-30-31 Week 32
Week 33 Week 34 Week 35    

Externe Links