Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week Nr. 20 - 18 mei 2011

21 – 22 mei: VIJFDE PAASZONDAG
" IK BEN DE WEG, DE WAARHEID EN HET LEVEN "
Als Jezus de mensen onderricht en begint met “Ik ben …” dan volgt er altijd ergens wel een “en jullie …” Hij spreekt zijn woord en zijn volgelingen moeten dat woord kunnen DOEN. … Als het woord is vlees geworden … en als dat vlees-geworden-woord niet wordt GEDÁÁN, dan is dat woord “… dood en begraven.”
Naar het rode bijbeldoosje

18.00 u. Zm Jos Geukens, ouders en broers, fam. Janssens-Janssens en overleden kinderen; Zm Louis Vissers, Lieve Gielen, Louis Vangheel, Constantia Vermeulen, Theodoor Vangheel, Maria Verachtert, Petrus Vermeulen, Dymphna Leysen, Jul Vissers en Leonie Berghmans

08.00 u. Morgenmis

Misintenties Geel-Zuid aanvragen - Opgelet een misintentie kost nu 13 euro !

GEELS PASTORAAL FEDERATIENIEUWS

Een genadejaar in het bisdom Antwerpen
Gisteren was onze bisschop, Johan Bonny te gast in de parochiezaal van Holven voor een grote vergadering van alle pastorale teams van de Zuiderkempen en hij kondigde er een “genadejaar voor het bisdom Antwerpen aan. Her werkjaar 2011-2012 wordt een belangrijk gebeuren. Wij vieren het jubileum van 50 jaar heroprichting van ons bisdom. Alles gaat onder het thema “stromen van gerechtigheid”
Paus Johannes XXIII ondertekende de bulle voor de heroprichting van het bisdom Antwerpen op 8 december 1961. Enkele maanden later, op 5 april 1962, benoemde hij Mgr Jules Victor Daem tot eerste bisschop van het heropgerichte bisdom. De opstart van het nieuwe bisdom viel samen met de aanvang van het Tweede Vaticaans Concilie. Gedurende vijftig jaar is hard gewerkt om het nieuwe bisdom Antwerpen uit te bouwen in de geest van het Concilie. Velen hebben hiertoe bijgedragen. Telkens opnieuw werd gezocht om, in overleg en samenwerking, het beste traject voor onze diocesane gemeenschap uit te tekenen, de nodige structurele aanpassingen door te voeren en nieuwe uitdagingen aan te pakken. Dankbaarheid en waardering voor deze ononderbroken keten van zorgzaam beleid en edelmoedige inzet vormen de onderstroom van dit jubileum.
Vijftig jaar is in de Bijbel geen vrijblijvend getal. Het is een cijfer met ingrijpende gevolgen. Na zeven maal zeven sabbatjaren volgt een jaar dat helemaal aan de gedachtenis van het Verbond en van de bevrijding uit Egypte is gewijd. Ook op sociaal vlak moet blijken dat het om een heilig jaar gaat:
Dat vijftigste jaar moet een heilig jaar voor u zijn: dan moet ge in het land afkondigen dat alle bewoners hun slaven vrijlaten. Het moet een jubeljaar voor u zijn: iedereen wordt hersteld in zijn vroeger bezit en keert terug naar zijn familie” (Lev 27, 10).
In het licht van de Bijbel kan dit jubileum winnen aan betekenis en draagkracht. Ons jubileum moet mensen dichter brengen bij de kern van de zaak: de liefde voor God en de zorg voor een menswaardige samenleving.
Omdat we naar de toekomst kijken, zal tijdens het jubileumjaar een diocesane gespreksronde worden opgezet. Samen willen we nadenken over de uitdagingen waar we als christelijke gemeenschap voor staan. Hoe kunnen wij een open en dienende kerkgemeenschap zijn? Hoe kunnen we werken aan vitale kerkgemeenschappen op diverse plaatsen en in diverse kringen? Vanuit die gespreksronde zal gewerkt worden aan de redactie van een diocesane visietekst, die in oktober 2012 zal voorgesteld wordenvoorstellen. 

acw zevende dag
Reeds enkele keren richtte het Geelse ACW rond het feest van Rerum Novarum (Hemelvaartdag) een eigen interpretatie in van de ZEVENDE DAG op tv. In een zaal op zondagvoormiddag verzamelen heel wat mensen rond een bepaald thema en ons ACW nodigt voor hen mensen uit, die nuttig en aangenaam kunnen mee pratern om de zaak uit te diepen.
Op zondag 5 juni staat de Geelse zevende dag in het teken van de kinderopvang. Heel wat Geelse mensen, die op dit thema betrokken zijn, komen in kleine werkgroepen spreken over hun aandeel in dit gebeuren en er wordt zelfs over gesproken, dat de minister zelf (Jo Van Deurzen) langs komt.
Plaats van het gebeuren: het ontmoetingscentrum van Winkelomheide.
Ontbijt is voorzien en je komt maar af. Je bent welkom en je mag meepraten.

JAAR VAN DE (VERBORGEN) VRIJWILLIGER
Morgen, donderdag komen wij samen met een hele hoop “verborgen vrijwilligers”, over wie het parochieblad niet al te dikwijls schrijft. Dagelijks zijn er in onze parochies mensen bezorgd en aan het werk voor de financies van al onze parochies en onze zalen. Het grote financiële werk gebeurt natuurlijk in de kerkfabrieken, maar ook de zalen, de groeperingen en de andere lokalen vragen om hun zorg. De tijd dat een parochie beheerd werd vanuit een houten sigarenkist, die is lang voorbij. De tijd van “merci madam” en merci meneer” ligt achter ons. Samen met de vijf parochies van Eindhout en Meerhout, vormen de twaalf parochies van Geel tegenwoordig een gedegen vzw, die vorig jaar een duurzame controle vanwege de belastingsdiensten wist te doorstaan. Daar zijn tientallen en tientallen mensen voor in de weer en die krijgen daarvoor nu en dan ook wel een “merci” maar ook soms andere woorden naar het hoofd, want iedereen is er (en terecht) wel van overtuigd, dat hij met serieuze dingen bezig is. Voor een zaal spelen nu eenmaal soms andere dingen mee dan voor een speeltuin of een catecheselokaal.
Al die mensen samen brengen, zou in de honderden lopen. De mensen, die nu een coördinerende rol spelen in die grote vzw, worden morgen toch bedankt, niet met een saaie vergadering, maar met een serieus dankwoord … en dat verdienen zij.

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19        

Externe Links