Liturgische Vieringen - Intenties

Week Nr. 1 - 5 januari 2011

8 – 9 januari: DOOPSEL VAN CHRISTUS
" Jezus doop in de Jordaan "
Dat de hemel zich opent bij Jezus’ doop is goed nieuws. Het toont dat er aan Jezus iets goddelijks staat te gebeuren. Dat de hemel zich nadien niet opnieuw sluit is fantastisch nieuws. Het betekent dat ook voor ons hemel en aarde niet van elkaar gescheiden zijn.
Naar het rode bijbeldoosje

18.00 u. Fien, Frans en Heide Verachtert, Germaine Verachtert. Jef, Ludo en Gust Nevelsteen. Linda Thaels. Wim Verherstraeten.

08.00 u. Jgt. Filomena Van Reusel. Jozef en Ludo Geukens

11.00 u. Afscheidsviering Bart Rombouts in St. Amandskerk met aansluitende receptie in parochiecentrum aan de Werft

Misintenties Geel-Zuid aanvragen

GEELS PASTORAAL FEDERATIENIEUWS

TUSSENTIJDSE VERKIEZING KERKRADEN 
Het Vlaamse decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en de werking van de erkende erediensten behield het systeem van de driejaarlijkse gedeeltelijke vernieuwing van de kerkraden.  Daarom willen wij langs deze weg bekend maken, dat de “kleine helft” van onze kerkraden momenteel kunnen (her)verkozen worden. In de Geelse kerkraden gaat het dan concreet over 2 leden per raad.
Enkel de personen die beantwoorden aan de hierna volgende voorwaarden, komen in aanmerking om lid te zijn van de kerkraad:

  1. rooms-katholiek zijn;

  2. de volle leeftijd van 18 jaar hebben bereikt op het ogenblik van de verkiezing;

  3. in de bevolkingsregisters ingeschreven zijn van de gemeente Geel. Voor de parochie Bel zijn ook inwoners van de gemeente Mol toegelaten.

Uitsluitend schriftelijke kandidaturen komen in aanmerking.
Zij moeten uiterlijk vóór 1 februari 2011 ingediend zijn bij: de betreffende kerkfabriek, ter attentie van de persoon, die wij hieronder vernoemen.
De poststempel of de datum van ondertekening voor ontvangst geldt hierbij.
Kandidaturen dienen vergezeld te zijn van een kopie van de identiteitskaart (voor- en achterzijde of zo het om een elektronische identiteitskaart gaat, een afdruk ervan met adresgegevens), dit met het oog op de controle van de voorwaarden 2° en 3°.
Nà 31 januari 2011 zullen de naam, voornaam en volledig adres van de kandidaten bekendgemaakt worden door uithanging in de parochiekerk van de betreffende parochie van Geel. Ook de ontslagnemende leden moeten zich – indien zij dit wensen – andermaal kandidaat stellen voor deze opvolging.
De contactpersonen, waar de kandidaturen moeten toekomen voor de onderscheiden kerkraden zijn:

bij het begin van het nieuwe jaar
Voor wij beginnen aan de lectuur van allerlei statistieken over het reilen en zeilen van onze parochies, past het, dat wij álle parochianen oproepen om er samen werk van te maken, dat dit jaar een goed jaar zou zijn en geen “annus horribillus”, zoals de Queen in Engeland het zo schilderachtig wist voor te stellen.
Momenteel zijn er evoluties in de wereldkerk, maar ook in de kerk in Vlaanderen en in Geel, die in een stroomversnelling terecht gekomen zijn, die niemand durfde te voorspellen. Sommige mensen zijn bang, anderen boos en weer anderen teleurgesteld. Laat ons echter vooral sterk blijven en de uitdaging aangaan, om er samen het beste van te maken.
Dus – ondanks alles – een VOORSPOEDIG 2011 !!!

vredeseilanden campagne 2011 op 14, 15 en 16 januari
Het plaatselijke comité in Geel werkt al 30 jaar mee. Een unicum.
Op 14, 15 en 16 januari gaan voor de dertigste keer in Geel, maar ook in heel Vlaanderen, vrijwilligers de straat op om geld in te zamelen voor Vredeseilanden. Aan de verschillende Kerken en warenhuizen verkopen ze gadgets waarvan de opbrengst naar Vredeseilanden gaat.
Zo ondersteunen ze boerenfamilies in Afrika, Azië en Latijns-Amerika om genoeg voedsel te produceren en er een waardig inkomen aan over te houden. Koop daarom tijdens het weekend van 14, 15 en 16 januari een gadget van één van de Vredeseilandenvrijwilligers. Dit kan ook na de vieringen aan de kerk tijdens dit weekend.
Wil jij ook je steentje bijdragen? Of zie je het zitten om een 2 tal uurtjes te verkopen?
Aarzel niet en contacteer het comité Geel via: Walter Vanhove, Kollegestraat 39   014 58 13 43 of annemie.verhees@skynet.be
www.vredeseilanden.be - rekeningnummer: 000-0000052-52

Archief

Deze Week

Week 52      
         

Externe Links