Parochienieuws

Week Nr. 7  13 februari 2002

AGENDA 13 - 20 februari

14 februari: (Valentijn) Ziekenzorg Bestuur
15 februari: Inschrijvingen binnen Vakantie KBG
16 februari: vanaf 9.30 u. papierslag
19 februari: KVLV Kookles
19 februari: Parochieteam om 20 u.
20 februari: ledenvergadering KBG vanaf 13 u.

IN MEMORIAM

Dimphna Boeckx
Wanneer iemand meer dan 30 jaar zwaar ziek is, 15 jaar als M.S. patiënt aan rolstoel en ziekbed gekluisterd, dan denkt men allicht dat haar heengaan een bevrijding is. Maar wie Dimphna kende, wist dat dit niet zo is. Ze was een wondere zieke, geduldig, altijd goed gezind en … dankbaar.
Dankbaar terecht. Want Fons Vanuytsel, haar man, heeft dag en nacht met een bewonderenswaardige inzet voor haar gezorgd. Hij werd uit liefde en trouw voor haar een gevangene in zijn huis. Nooit liet hij haar alleen. Hij maakte Dimphna gelukkig. Samen beleefden ze zoveel mooie dingen. Ze vertelden over hun zoon en schoondochter verpleegster die, met eindeloos geduld, haar lijden verzachtte. En over hun kleinkinderen waar ze terecht trots op waren. Hoe blij waren ze om elk schoolrapport.
Dimphna was een gelovige vrouw die zo blij was als ze Ons Heer thuis mocht ontvangen, die sterkte vond in de jaarlijkse ziekenzalving met Pasen. Nu mag ze rusten in Gods schone hemel. Dinsdag 5 februari  laatstleden werd Dimphna uitgeleide gedaan.We bieden de familieleden, als parochie, ons christelijk medeleven  aan.

IN MEMORIAM

Gustaaf Peeters
We zijn het gewoon geraakt. Als iemand op 't  Punt sterft, volgt er weldra een tweede. En weer is het zo. Dimphna Boeckx was nog niet begraven als we treuren moeten om Gustaaf Peeters, die sympathieke ingoede man. En zo verdienstelijk!
Gustaaf was 19 jaar toen zijn vader op 41-jarige leeftijd stierf. Als oudste stond hij plots voor een groot gezin. Zorgen voor zijn moeder die haar zevende kind verwachtte, zorgen voor nog drie jongere broers en twee zusters. En dat in oorlogstijd! Moedig heeft hij die zware taak op zijn jonge schouders genomen, zich helemaal gegeven. Hij gunde zich geen tijd om zelf een eigen gezin op te bouwen. Hij had een gezin om voor te zorgen en deed dat met een bewonderenswaardige zelfvergetelheid.
Gustaaf, ik zal nog dikwijls weemoedig naar die kerkstoel kijken waarop je week na week, trouw eucharistie meevierde. En je was jong van hart genoeg om de gezinsviering te kiezen. Wat ik mooi vond, Gustaaf, als oudste zoon heb je voor de anderen gezorgd. Toen je ziek werd, hebben zij voor jou gezorgd zodat je vredig in je eigen huis naar Ons Heer mocht gaan, gesteund door de ziekenzalving die je blijmoedig ontvangen hebt. Rust nu in vrede. Gustaaf werd op vrijdag 8 februari laatstleden uitgeleide gedaan. Aan de familie betuigen wij ons christelijk medeleven.

OMHALING

EERSTE ZONDAG
We weten dat volgende week de firma Crebo aan onze parochieschool verbeteringswerken gaar uitvoeren voor zowat 4 miljoen: 70  % daarvan wordt gesubsidieerd, de rest moet onze parochieschool bijeenbrengen. Wat de politiekers à la De Gucht ook mogen zeggen, feit is dat onze school vitaal is en dat wij zelf als parochie bereid zijn om ze te steunen zoveel als kan en moet! De eerste zondag van februari was een test! De schaal bracht ruim 150 euro op. Na aftrek van wat kerkfabriek en parochie nodig hebben, willen we op het einde van het jaar zo een flinke steun geven aan de school van 't Punt. Hartelijk dank voor uw steun.

GASTGEZINNEN GEZOCHT
Van woensdag 14 augustus t.e.m. maandag 19 augustus 2002 gaan de Geelse Eurofeesten door. Veertien landen nemen hieraan deel. Elke parochie krijgt een land toegewezen. En… voor het Punt wordt dat Frankrijk, meer bepaald Saintes Cedex. Bij deze doe ik dan een warme oproep aan mensen die zich geroepen voelen om als gastgezin te fungeren die dagen. Op woensdag 27 februari a.s. zal hierover in onze parochiezaal een info-avond gegeven worden door schepen Luc Stevens en de parochiecoördinator Lieve Heurckmans. U bent allen van harte welkom op deze avond.(het aanvangsuur zal te vinden zijn in het volgende parochieblad) Indien U meer informatie wenst of bereid bent om gastgezin te zijn, gelieve mij dan zo spoedig mogelijk te contacteren. Dank bij voorbaat.

Nadine Laeremans tel/fax 014/58.11.84 of e-mail nadine.laeremans@geel.be

"KRUISPUNT"
Enige tijd geleden werd de werkgroep "Kruispunt" opgericht bestaande uit mensen van de Puntse verenigingen. Die werkgroep wil ijveren voor een leefbaar Punt en dat vooral op verkeersgebied. Wanneer de plannen voor een "fly-over"-brug aan het knooppunt E313 - N19 - Nijverheidsstraat uitgevoerd worden, zal het doorgaand verkeer nog sneller door onze dorpskern gaan komen zodat er van oversteken door de plaatselijke bevolking geen sprake meer zal zijn. Daarom eisen wij als werkgroep meerdere veilige oversteekplaatsen op de Antwerpseweg: dat kan een tunnel zijn maar evenzeer een brug zodanig dat de zwakke weggebruiker gescheiden wordt van het voorbijkomend verkeer. Daar die mogelijke oplossingen echter niet van vandaag op morgen kunnen verwezenlijkt worden, hebben wij als werkgroep enkele voorlopige maatregelen voorgesteld die de veiligheid bij het oversteken kunnen verbeteren (snelheidsbegrenzing op 70 km/u, vroegere verplichte voorsortering aan het rond punt nabij OK Auto, verkeerslichten met drukknop en betere afstelling). 
Omdat de Antwerpseweg een "primaire gewestweg van categorie 1" is, dient er hierbij ook rekening gehouden te worden met de Administratie van Wegen en Verkeer. Onze voorstellen werden dan ook aan die Dienst overgemaakt.
Wij hebben eveneens de steun gevraagd aan de Vlaamse minister van Mobiliteit Stevaert. Die brief kunt u inkijken op de Puntse website http://www.geelpunt.be onder de rubriek "Werkgroep Verkeer" Daar vind je ook de verslagen van de vergaderingen.
Om de zaak niet stil te laten vallen, zal er ook een petitie gehouden worden om aan te tonen dat er dringend een oplossing moet komen. Daarom doen wij bij deze een oproep aan als onze bewoners. Onze hoop is dat iedere Puntenaar zich achter ons schaart en de moeite wil doen om zoveel mogelijk handtekeningen te verzamelen. We zullen de Puntse bevolking via het parochieblad en de verschillende verenigingen op de hoogte houden van de verdere evoluties.

ZIEKENZORG
Bestuursvergadering op donderdag 14 februari om 19.30 u. Mogen we op uw aanwezigheid rekenen?

PAROCHIETEAM
Dinsdag 19 februari komen we om 20 u. weer samen op de pastorie voor een drukke agenda. We rekenen erop dat je erbij bent om te werken rond de Goede Week.
Ook de verkeerssituatie in ons Punt zal aan bod komen.

KBG
Ledenvergadering woensdag  20 februari vanaf  13 u. (één uur) voor de rapsten.

KWB
Papierslag
: Zaterdag 16 februari vanaf 9.30 u.
Papier tijdig en goed samengebonden buiten zetten.

ZEKER NOTEREN

Oproep aan alle Puntse verenigingen:
Naar het voorbeeld van Stelen willen we met enkele vertegenwoordigers van elke vereniging van de parochie samenkomen om te vergaderen over onze zaal. Naast enkele concrete zaken zoals "Hoe staat het met de financiën?", "Hoe moeten we de zaal beheren om leefbaar te blijven?", willen we een open discussie houden over "Wat zijn de doelstellingen voor de zaal?" en "Hoe kan er gezorgd worden dat die doelstellingen gerealiseerd worden?"
Moeten we i.v.m. de zaal regelmatig vergaderen met de verenigingen om alles beter te kunnen opvolgen en eventueel bij te sturen? Daarover willen wij ons bezinnen tijdens de vergadering van donderdag 28 februari om 20 u. in het klein zaaltje. Maak afspraken binnen uw vereniging tijdens een bestuursvergadering en stuur een afvaardiging naar de vergadering van 28 februari. Die datum beslist vrijhouden!

WEBSITE GEEL PUNT

Bezoek de website van Geel-Punt via een van de onderstaande adressen:
http://www.geelpunt.be
http://www.geelpunt.tk
http://www.go.to/geelpunt
http://users.pandora.be/johan.jacobs12

DATA PAPIERSLAGEN IN 2002

Noteer de ophaaldata (zaterdagen) alvast op je (KWB)kalender:

Interne Links

Deze Week

Week 1

Week 2

Week 3

Week 4

 Week 5

Week 6

Externe Links

Kerk en Leven

Contactinformatie parochieblad

Verantwoordelijke: Walter Vermeulen, Antwerpseweg 82,  2440  Geel
Tel. 014/58 87 52       E-mail: Walter.Vermeulen@Belgacom.net  

Website Geel-Punt

Verantwoordelijke: Johan Jacobs,St. Kristoffelstraat 21,2440 Geel Tel. 014/58.48.15 E-mail: Johan.Jacobs@advalvas.be

Abonnement Parochieblad

Jef Proost, Ploegstraat 6   Tel. 014/86.77.05
Rekeningnummer 320-0147297-27   Kerk en Leven Geel Zuid
E-mail: Jef.Proost@skynet.be