Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week Nr. 38 - 20 september 2017

23 – 24 SEPTEMBER : 25STE ZONDAG DOOR HET JAAR
Dinsdag 26 september: H.H. Cosmas en Damianus: patroonheiligen van artsen, apothekers en andere beroepen uit de medische sector.
Woensdag 27 september: H. Vincentius a Paulo: patroonheilige van héél veel zusters in de diaconale sector

" Zijt gij kwaad, omdat ik goed ben ??? "


God denkt niet commercieel of in termen van arbeidsovereenkomsten.
Iedereen heeft recht op Zijn rijk, los van menselijke regeltjes.
Een beroep doen op eigen kunnen en opgebouwde verdienste maken ook geen indruk op Hem.
Logischerwijze blijft Hij eveneens opkomen voor de “minsten”, dat zijn ook de “laatsten”.
Willen wij oog hebben voor de “laatsten”???

Naar het rode bijbeldoosje

17.30 u  Dirk Dresselaerts, Louis Vangheel, Constantia Vermeulen en overleden familieleden; Frans Dresselaers, Tinne Bastiaens en overleden familieleden

Misintenties Geel-Zuid aanvragen - Een misintentie kost 13 euro

GEELS PASTORAAL FEDERATIENIEUWS

De werkgroepen in de pastorale eenheid


Het nieuwe pastorale eenheidsteam!

Na de open avonden werden de mensen aangesproken die door de deelnemers werden aangegeven.
Ons pastorale eenheidsteam bestaat uit 5 werkgroepen, die zowel inhoudelijk als praktisch werken.

De vijf werkgroepen zijn:

1. Liturgie: Teambegeleiding Lieve Helsen.

Leden: Marit Jansen, Patrick Nouwen, Maurice Ruelens, Eric Fourneau, Griet Wouters.

De werkgroep zorgt ervoor dat de federale vieringen zoals bv. de nachtmis met kerstmis en de viering van Aswoensdag kunnen doorgaan. Zij maken de viering of spreken iemand aan om dit te doen. Zij bekijken ook hoe de liturgie gebeurt in onze pastorale eenheid. Zij bespreken inhoudelijk waarom er iets goed is, of waarom sommige dingen het best anders zouden gebeuren.

2. Catechese en verkondiging: Teambegeleiding Dirk Van den Broeck.

Leden: Tinne Stijnen, Lies Belmans, Irene Van den Bergh, Jean Dreesen.

In de werkgroep denkt men na en werkt men rond catechese bij doopsel, eerste communie, vormsel, huwelijk…. Wanneer het nodig is worden ook de catechisten uitgenodigd om mee te denken. Zij bekijken de sterke en zwakke kanten. voor sommige thema’s kunnen zij ook samenwerken met andere werkgroepen.

3. Diaconie: Teambegeleiding Michel Vangenechten.

Leden: Frans Sleeckx, Rita Nicasy, Leen Van Deun, Francis Van Sande, Mon Dilliën, Marc S’Jegers.

Armoede in Geel, en die kan vele gezichten hebben. Armoede is niet alleen gebrek aan geld, maar ook gebrek aan contacten, eenzaamheid! Waar zien wij in Geel die Armoede, wat gebeurt er al, waar kunnen wij ons eventueel bij aansluiten. Wat gebeurt er nog niet, kunnen wij, eventueel met medestanders uit andere groepen in de samenleving samen werken en nadenken rond bepaalde problematieken. Hoe en waar kunnen wij als Pastorale Eenheid dienstbaar zijn.

4. Financiële en materiële ondersteuning: Teambegeleiding Jef Van de Weyer.

Leden: Marcel De Vries, Jean Claes, Ludo Verwimp.

Om te kunnen werken heeft de pastorale eenheid geld nodig. Maar de pastorale eenheid bestaat ook uit gebouwen, van de parochies, scholen en jeugdbewegingen die ook de nodige aandacht vragen van deze werkgroep.

5. Gemeenschapsopbouw: Teambegeleiding Chris Geens en Jan Verheyden.

Leden: Chantale Smeyers, Jan Lembrechts, Ludo Vanreusel.

Voeling houden en informatie doorgeven aan de verschillende werkgroepen, maar ook aan de parochies, scholen, WZC en ziekenhuis is enorm belangrijk. Een maandelijkse nieuwsbrief, en goedwerkende website kunnen hiertoe bijdragen.

* Teamleiding Chris Geens

Het team vergadert om de 14 dagen in het Pastoraal huis in de Kapelstraat. Vanuit de verschillende werkgroepen ontvangen wij de verslagen. De eventuele vragen en opmerkingen vanuit deze verslagen worden in het team besproken. en het team beslist of bepaalde vragen naar verandering of het uitvoeren van bepaalde projecten kunnen verder gaan.

Hoe leggen we de band met de andere geloofskernen uit onze pastorale eenheid?

In onze Pastorale Eenheid willen wij ons ook sterk verbonden voelen met de andere geloofskernen: de scholen, het ziekenhuis de Woon en zorgcentra. Met al deze geloofskernen hebben wij op dit moment al een aantal samenwerkingsverbanden.

De scholen: In verschillende scholen zijn er vieringen bij het begin van het schooljaar, met Kerstmis, Pasen, einde schooljaar. Een aantal leerlingen brengen ook een bezoek aan de kerk op zoek naar de betekenis van de vele symbolen die je er kan vinden. Ook voor de eerste communie en het vormsel kunnen we rekenen op de medewerking van verschillende scholen.

Het ziekenhuis: Verschillende van de collega’s nemen van de pastoralewerksters de wacht over wanneer dit nodig is, of ze gaan voor in de ziekenzalving op hun vraag. Mensen van de parochies van Geel dragen op zondag de communie bij de zieken die dit gevraagd hebben.

De woon en zorgcentra:  Om de 14 dagen gaan de gebedsleid(st)ers  voor in een gebed en communiedienst. Op hoogdagen vieren wij eucharistie: Kerstmis, Pasen, ziekenzalving, gedachtenisviering van de overledenen. Heel wat mensen uit onze Geelse parochies zijn in de zes Woon en zorgcentra actief. Ze werken mee in de cafetaria, zorgen er mee voor dat iedereen tijdig in de viering is, gaan mee op vakantie, naar de markt, op wandeling.
In al deze activiteiten is de hulp van het personeel onmisbaar.

Er gebeurt al heel wat toch willen wij in de toekomst deze samenwerkingsverbanden nog proberen te verstevigen.
En wij willen dit doen vanuit de boodschap van Jezus.
Hij bracht ons een boodschap van gelijkheid, vrede, vriendschap, van solidariteit en respect voor elkaar.

Moge Dimpna en Gerebernus ons allen bij deze opdracht helpen en steunen in de komende jaren!


MEDIAZONDAG

Op 23 en 24 september vraagt Mediazondag aandacht voor de media-initiatieven van de Vlaamse bisschoppen en kerkgemeenschap.
De laatste zondag van september is Mediazondag voor de Kerk in Vlaanderen. Mediazondag stelt dit jaar scherp op het communiceren van hoop en vertrouwen in onze tijd. Het thema sluit aan bij paus Franciscus’ boodschap ter gelegenheid van Wereldcommunicatiedag op 28 mei.
Daarin stelt de paus dat we in al onze communicatie, ongeacht de vorm, de ‘juiste bril’ voor ogen moeten houden.
Dat is de bril van de Blijde Boodschap, het vertrouwen in het Rijk Gods en het wonder van Pasen.

Zo kunnen we zoeken naar een constructieve communicatie, die een cultuur van ontmoeting bevordert, waardoor het mogelijk wordt om met volle vertrouwen naar de werkelijkheid te leren kijken, zegt de paus.
Tijdens de weekendvieringen van 23 en 24 september is de collecte in alle parochies bestemd voor de media-initiatieven van de Vlaamse bisschoppen en de aanwezigheid van de Vlaamse kerkgemeenschap in de media. Zo gaat de steun onder meer naar Kerknet, Radio Spes en het Bisschoppelijk Comité voor de Media.


de vraag (9)

Van enkele grootouders kwam de vraag: "Waarom gaan onze kleinkinderen die toch tieners zijn niet meer naar de kerk?" Wij gingen op zoek naar enkele antwoorden  en vonden ze bij...

Een tiener: "Ik denk dat het komt omdat tieners tegenwoordig nogal druk bezet zijn. We krijgen veel schoolwerk mee en daarnaast zijn we nog bezig met sporten, muziekschool, ...In het weekend gaan we dan nog vaak naar de jeugdbeweging en dergelijke. Zondag is vaak de enige vrije dag waar we eens lekker kunnen uitslapen tot de middag, eens lekker lui wezen, ... Zelf vind ik de mis saai, soms zijn er voorgangers die de mis brengen alsof ze zelf liever thuis zitten, bij wijze van spreken al overdrijf ik misschien wel een beetje. Vaak krijg je als jongere ook een blik van "Wat kom jij hier doen?", de generatiekloof zeker? De eucharistie is voor jeugd gewoon niet meer aantrekkelijk denk ik."

Een ouder: "Naast de jeugdbeweging, sportclub, ... en het feit dat kinderen al veel te veel te doen hebben terwijl de eucharistie plaats heeft, is er natuurlijk nog een eenvoudige reden. Ook de ouders gaan niet meer naar de kerk. Als de ouders niet gaan, gaan de kinderen meestal ook niet meer."

Een trouwe kerkganger: "Ik wil antwoorden met een wedervraag. Staat de kerk als gemeenschap en instituut nog wel open voor jongeren. Antwoord is in beide gevallen vaak nee volgens mij. Vaste parochianen blijven vaak weg als er iets met kinderen of jongeren te doen is. De kerk is vaak vastgeroest in zijn eigen systeem. Zij investeerden denk ik niet genoeg of te weinig middelen in plaatselijke initiatieven voor jongeren, echt lokaal en ter plaatse in de gemeenschap."

De volgende vraag komt dan weer een volgende keer!


geslaagde bedevaart in scherpenheuvel

Zaterdag 2 september trokken we met vele bedevaarders naar Scherpenheuvel. Al van 's morgens vroeg trokken 9 voetbedevaarders op weg.
De bussen van de parochie en Samana volgden in de loop van de voormiddag. 's Middags werd er lekker gegeten en om 14.00 u. baden we de kruisweg. Om 15.00 u. was er dan de verzorgde eucharistieviering met op de kop 309 bedevaarders!
Wij danken iedereen die heeft meegewerkt aan deze mooie dag en noteren alvast 1 september 2018 in onze agenda voor onze volgende bedevaart naar Maria!


 


 

 

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20 Week 21 Week 22 Week 23
Week 24 Week 25 Week 26-27-28 Week 29-30-31 Week 32
Week 33 Week 34 Week 35 Week 36 Week 37

Externe Links