Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week Nr. 36 - 6 september 2017

9 – 10 SEPTEMBER: 23STE ZONDAG DOOR HET JAAR

Woensdag 13 september : Johannes Chrysostomus, schutspatroon van imkers en laatstejaarstudenten.
Donderdag 14 september: verjaardag van de kruisverheffing,

" Als je broer gezondigd heeft, wij hem terecht "

Jezus geeft ons dit weekend (via Matteus) weer zijn goede raad: “Waar twee of drie in mijn naam samen zijn, ben ik in hun midden.” Het zou dan wel gemakkelijk zijn om het werk aan God over te laten. Wij hebben echter de taak, om steeds voor elkaar zorg te dragen … in goede en kwade dagen en liefst met de zegen van Onze-Lieve-Heer. Laten wij dan uitkijken, wat wij zelf voor de ander kunnen betekenen.
 

17.30 u  eucharistieviering

09.00 u. startdagviering van onze school

Misintenties Geel-Zuid aanvragen - Een misintentie kost 13 euro

GEELS PASTORAAL FEDERATIENIEUWS

De nieuwe pastorale eenheid van de HH. Dimpna en Gerebernus in Geel (deel 1)

Op Onze Lieve-Vrouw Hemelvaart baden we tijdens de voorbeden o.a. voor de Kerk als Gods volk onderweg. “ Dat ze levend en inspirerend mag zijn, open en moedig om, indien nodig , nieuwe wegen in te slaan om U te volgen. Wij bidden u verhoor ons Heer… Op die dag ondertekende onze bisschop Johan Bonny het decreet van de oprichting van "de pastorale eenheid van de Heiligen Dipmna en Gerebernus in Geel."

Ik mijmerde even weg en vond de termen “open en moedig” hier bijzonder goed gekozen maar ook de “indien nodig en nieuw”. En ik vond dit gebed perfect passend (misschien was het de intentie van de auteur) bij het begrip pastorale eenheid en wat er gebeurt in ons bisdom en in Geel.

Twee jaar geleden werden de eerste stappen gezet en werden de nieuwe begrippen geformuleerd en we geven toe: het was niet onmiddellijk zonneklaar. De pastorale eenheid die bovenop de bestaande parochies van Geel onder de leiding van een pastoraal team, de pastorale zorg behartigt en garandeert. Het was wel heel veel pastoraal en heel verwarrend.

“Wie zijn die mensen dan in dat team en wat met de pastores en wat is dan de rol van de parochies, en de plaatselijke teams ??…..”waren zo wat de eerste vragen die onmiddellijk naar boven kwamen.

En toch voelden de betrokkenen aan dat er een richting aangeboden werd die juist zat.

Immers in Geel was er al heel wat traditie in het samenwerken over de parochies heen. En was dankzij een goed werkend federatieteam een leidraad ontstaan om ook in de toekomst op die manier verder te werken.  Kenmerkend was het bemoedigende en deugdzame intensief samenwerken. Mensen getuigden van hoopvolle energie en echte steun. De rol van het federatieteam zal overgenomen worden door het pastoraal team die met dezelfde intentie het samenbrengen van mensen zal nastreven

Ze voelden ook de veranderde samenleving aan waar katholieken minder en minder aan bod komen en waar soms het aantal gelovigen en kerkgangers zo klein werd  dat het gevaar van verdamping en isolement groot werd. En dus de nood aan samenhorigheid sterker en sterker werd.

Verder werd het ook duidelijk dat de pastorale eenheid geen superstructuur is maar een dynamisch geheel dat de 5 pijlers naar voor brengt waarop een levend geloof moet op rusten.

  1. Doorgeven van de Goede Boodschap aan de volgende en volgende generaties (VERKONDIGING)

  2. Zorg voor de minderbedeelde (DIACONIE)

  3. Verzorgen van een levende eredienst voor onze Schepper (LITURGIE)

  4. Zorgen voor een rechtvaardige verdeling van de middelen (FINANCIËN)

  5. Meewerken aan een levende geloofsgemeenschap die oog heeft voor elkaar. (GEMEENSCHAPSOPBOUW)

In heel deze nieuwe aanpak staan de gelovigen centraal. Met gelovigen wordt bedoeld al de mensen die op een of andere manier te maken hebben met het christelijk geloof. Dus verenigingen, jeugdbewegingen, gegroeid uit de katholieke actie, katholieke scholen, gebedsgroepen, religieuzen, zangkoren, ziekenzorg, organisaties die zich bezighouden met de derde wereld en met de armen hier bij ons. Het kunnen rand gelovigen zijn, flauwe gelovigen, amper gelovigen, diep gelovigen, allemaal hebben ze het recht om een plaats te vinden waar ze terecht kunnen.

Om dit allemaal te realiseren was moed nodig en inspiratie en veranderingsgezindheid en heel veel vertrouwen. Daarom stuurde het bisdom mensen naar Geel om valkuilen te vermijden en er de moed in te houden, daarom was het soms zweten maar ook lachen.  Daarom werd er gebeden op 15 augustus. Volgende week lees je meer over de concrete weg die we gegaan zijn met de pastorale eenheid.  

Via deze weg willen wij u nu al van harte uitnodigen voor de aanstellingsviering van de nieuwe pastorale eenheid in de kerk van Sint - Amands op zaterdag 14 oktober 2017 om 19.00 u. In deze viering zal naast de aanstelling van het team ook het decreet van de pastorale eenheid worden voorgelezen. We willen van deze zaterdag een feestelijke dag maken.


De vraag (nieuwe reeks!)

Bij de start van het nieuwe werkjaar pikken we weer de draad op van het vorige werkjaar.
Aangezien er nog geen vragen van lezers binnenkwamen, gingen we op zoek naar nieuwe vragen op de sociale media!
En ja hoor... we hadden al onmiddellijk prijs!
Onze nieuwe reeks is dus niet direct een keten van vragen, maar wel goede vragen gesteld door mensen uit Geel en omgeving!
Vragen zijn nog steeds welkom via dirkvandenbroeck2@gmail.com.
De nieuwe vraag krijgt u nu al mee... voor het antwoord verwijzen we weer naar volgende keer!
De nieuwe vraag komt van Maarten, een scoutsleider: "Waarom geven de meeste jeugdbewegingen toch nog een bezinning op kamp of op het weekend als er eigenlijk niet meer zoveel gelovigen zijn?"
Tot volgende keer met het antwoord en een nieuwe vraag! 


start van het nieuwe schooljaar

Bij het lezen van het nieuwe parochieblad is het nieuwe schooljaar al enkele dagen aan de gang.
De boekentassen zijn weer geladen met nieuwe leerboeken en de kinderen en jongeren die voor het eerst naar een nieuwe school of graad gaan zijn het hopelijk al wat gewoon. Nieuwe vrienden ontmoeten, nieuwe kennis opdoen, samen leren en bouwen aan de toekomst... kortom er een heel fijn schooljaar van maken.
Wij wensen al onze kinderen, jongeren, leerkrachten, directies en ondersteunend personeel een heel fijn nieuw schooljaar toe!


 


 

 

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20 Week 21 Week 22 Week 23
Week 24 Week 25 Week 26-27-28 Week 29-30-31 Week 32
Week 33 Week 34 Week 35    

Externe Links