Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week Nr. 02 - 11 januari 2017

14 15 JANUARI: 2DE ZONDAG DOOR HET JAAR
dinsdag 17 januari: H. Antonius Abt: tweede parochieheilige van de parochie Geel Bel, patroonheilige van het vee, hun verzorgers en van de dieren.
vrijdag 20 januari: St.-Sebastiaan, schutspatroon van de schutters
18-25 januari: gebedsweek voor de christelijke eenheid

" Na mij komt iemand, die meer is dan ik "

Johannes de Doper deed het voorbereidend werk. Hij was de voorloper en de aanwijzer. Het evangelie van dit weekend kunnen wij weer op onszelf toepassen. Ook wij kunnen de Heer herkennen en aanwijzen in de wereld rondom ons.

Uit het rode Bijbeldoosje

17.30 u. eucharistieviering

Misintenties Geel-Zuid aanvragen - Een misintentie kost 13 euro

GEELS PASTORAAL FEDERATIENIEUWS

Een stap in de pastorale eenheid

Op woensdag 11 januari 2017 zetten we weer een nieuw stapje in de weg naar de vorming van de pastorale eenheid in Geel. 's Avonds komen de leden van de verschillende werkgroepen en het federatieteam samen in Elsum. Op deze avond bekijken zij de resultaten van de verschillende werkgroepen die werkten rond de visietekst voor Geel. Er kunnen vragen worden gesteld en opmerkingen gegeven. Nadien maakt de stuurgroep dan de definitieve tekst die naar het bisdom gaat. We houden u natuurlijk verder op de hoogte van het verloop!


Oproep tot verkiezingen in de kerkfabrieken

Namens de aangestelde verantwoordelijken van de Geelse parochies willen wij kandidaten oproepen tot lidmaatschap van de Geelse kerkraden.

Overeenkomstig artikel 7 1 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materile organisatie en werking van de erkende erediensten, wordt aan alle belangstellenden meegedeeld dat er twee vacatures zijn binnen de kerkraad van elke kerkfabriek in Geel.

Enkel de personen die beantwoorden aan de hierna volgende voorwaarden, komen in aanmerking om lid te zijn van een kerkraad:

1. Rooms-katholiek zijn.

2. De volle leeftijd van 18 jaar hebben bereikt op 1 maart 2017

3. In de bevolkingsregisters ingeschreven zijn van de gemeente Geel. In de kerkraad van St.-Gerebernus Punt zijn inwoners van Westerlo toegelaten

Uitsluitend schriftelijke kandidaturen komen in aanmerking.

Zij moeten vr 22 januari 2017 ingediend zijn bij de aangestelde verantwoordelijken van de 12 Geelse parochies. De kandidatuur moet gericht worden aan:

Kerkfabriek

ter attentie van .....

Hierna schrijf je naam en adres van de verantwoordelijke

De poststempel of de datum van ondertekening voor ontvangst geldt hierbij.

Kandidaturen dienen vergezeld te zijn van een kopie van de identiteitskaart (voor- en achterzijde of zo het om een elektronische identiteitskaart gaat, een afdruk ervan met adresgegevens), dit met het oog op de controle van de voorwaarden 2 en 3.

Na 22 januari zullen de naam, voornaam en volledig adres van de kandidaten bekendgemaakt worden door uithangen in de desbetreffende parochiekerk .

Deze oproep zal in de zelfde kerken uitgehangen te worden gedurende minstens veertien kalenderdagen en voorgelezen worden in de vieringen in het weekend van 14-15 januari aanstaande.


 


 


 

 

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01    
         
         

Externe Links