Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week Nr. 47 - 19 november 2014

15 – 16 november CHRISTUS, KONING VAN HET HEELAL
Laatste zondag van het kerkelijk jaar.
woensdag 26 november: H. Jan Berchmans (van Diest) patroonheilige van de studerende jeugd

" ZOALS EEN HERDER SCHEIDING MAAKT TUSSEN BOKKEN EN SCHAPEN "

God heeft ons de vrijheid gegeven, om verkeerde keuzes te maken. Maar om er ons aan te herinneren, waar het Hem om te doen is, plaatst Hij mensen op onze weg, die honger hebben … of naakt zijn … of ziek … of gevangen.

Wij moeten toch wel héél domme schapen zijn, als wij nooit doorhebben, wat ons zo maar wordt gegeven. …

(naar het rode bijbeldoosje)

17.30 u eucharistieviering

 Misintenties Geel-Zuid aanvragen - Een misintentie kost 13 euro

GEELS PASTORAAL FEDERATIENIEUWS

Christus Koning

Op zondag 23 november vieren we weer het feest van Christuskoning.
Traditiegetrouw is er dan feest bij vele chiro's in ons land, dus ook in Geel.
Via deze weg wensen wij alle chiroleden en leiding een heel leuke dag toe!


De vreugde van het evangelie

DE VREUGDE VAN HET EVANGELIE (1)

Paus Franciscus schreef onlangs een “Apostolische exhortatie”: Evangelii Gaudium.

Hij schreef die brief aan: de bisschoppen, priesters en diakens, godgewijde personen en lekengelovigen over de verkondiging van het evangelie in de wereld van vandaag. Die opdracht op zich spreekt me al erg aan om twee redenen: de lekengelovigen krijgen hier een volwaardige plaats naast de voorgangers in de kerk én de paus legt duidelijk de link naar de wereld van vandaag.

Op maandag 3 november hadden wij, de pastoresploeg en andere geïnteresseerden in Geel (we waren met 11, wat een mooie vertegenwoordiging was) de gelegenheid om een studienamiddag te volgen rond : De vreugde van het Evangelie,  Evangelii Gaudium. Kristof Struys, priester in het Bisdom Mechelen Brussel loodste ons door de tekst.

Als inleiding begon hij  met te verduidelijken wat een "exhortatie" is. Voor verschillenden onder ons een niet zo bekend begrip. De verduidelijking op zich was al belangrijk . Daar waar een "encycliek" zegt wat  " moet", is een exhortatie een aansporing. Deze tekst is door Paus Franciscus gemaakt naar aanleiding van de synode - het is een zeer persoonlijk document. Het is een spiritueel, pastoraal testament. Met deze tekst gaat de paus midden tussen de mensen staan, midden in de samenleving. De paus wil twee zaken bereiken: het evangelie aanbieden ter ondersteuning van ons gelovig leven én mensen aansporen om "om te buigen" Hij vraagt ons om de spiritualiteit van het evangelie ook te laten zien in ons handelen. Het gaat hier dus om een menselijk en pastoraal document, door een pastorale herder geschreven. Een herder die er is voor de mensen, die hen steunt en leidt.

Het is onmogelijk om hier het ganse boekje te doorlopen en te bespreken. Wij  zullen het al in enkele delen aanbieden.  Het is zo geschreven dat je op een vrij eenvoudige manier stukken kan kiezen die je dan verder kan uitdiepen en eventueel bespreken met anderen. Het zal zeker een boeiende ervaring zijn.

Ik haal er slechts enkele thema's uit,  deze thema's hebben  mij bijzonder aangesproken. Soms zal ik ook citeren uit het boek. Ik volg bij de bespreking ook de chronologie van het boek.

Een eerste thema is : wie is de Bisschop ? (§ 31) " ...Daarom zal hij soms het voortouw nemen om de weg aan te wijzen en de hoop van het volk te ondersteunen, een andere keer zal hij gewoon barmhartig aanwezig zijn tussen iedereen en in bepaalde omstandigheden zal hij achter het volk moeten opstappen om hen die achtergebleven zijn te helpen en vooral omdat de kudde zelf aanvoelt welke nieuwe wegen moeten bewandeld worden".

Dit zegt al heel veel over onze huidige paus. Hij gelooft in de kracht van een  gelovige gemeenschap, in mensen die weten waar ze naartoe willen. Hij vindt het belangrijk dat deze mensen gesteund worden en indien nodig ondersteund. Een Bisschop brengt de krachten in gemeenschappen naar boven en geeft richting daar waar het nodig is.

Paus Franciscus leeft hier en nu - zonder het verleden te vergeten. Hij geeft het verleden een plaats, zoals hij dat ook met het heden doet. Wat vroeger wenselijk en zinvol was, is dit nu misschien niet meer ...Hij pleit ook voor een grote openheid. Dit dan letterlijk en figuurlijk: zet de deur van de kerk open zodat mensen die bidden willen, dit kunnen. En: De Vader omarmt iedereen heel open. Niemand mag van sacramenten uitgesloten worden... (§ 43) " ...Vandaag worden sommige gebruiken, die in de loop van de geschiedenis sterk ingeworteld waren, niet meer op dezelfde wijze geïnterpreteerd en hun boodschap wordt gewoonlijk niet meer begrepen. Zij kunnen mooi zijn maar vandaag minder geschikt om het Evangelie door te geven...."  en (§ 47) " ... Iedereen kan op de één of andere manier een bijdrage leveren aan het kerkelijk leven, iedereen kan deel uitmaken van de gemeenschap, zelfs de toegang tot de sacramenten zou niet om de één of andere reden afgesloten mogen worden."

In het derde hoofdstuk, dat de titel kreeg: luisteren naar het volk,  spreekt Paus Franciscus o.a. over de homilie. De homilie is een dialoog tussen de Heer en het volk. Dit veronderstelt dat je het volk kent. Je weet wie er voor je zit. Je spreekt de mensen aan in de taal die hen eigen is - de cultuur die hun cultuur is. Met andere woorden, wat hier kan doet het daar niet. (§154)" ...De predikant moet ook zijn oor te luisteren leggen bij het volk om te ontdekken wat gelovigen nodig hebben om te horen. ... Op die manier ontdekt hij de - verwachtingen, de rijkdom en de beperkingen, de manieren van bidden, van liefhebben....en neemt hij in overweging: het concrete volk met zijn taal, tekens en symbolen en geeft hij antwoord op de vragen die het stelt". Als ik dit lees: welke betekenis krijgen dan discussies over taalgebruik, gewoontes, werkvormen bij ons? In welke mate luisteren en kijken wij naar onze gemeenschappen? Voelen wij aan wat mensen willen en nodig hebben of worden werkvormen doelen op zich?

Hier wil ik het voor het eerste deel bij houden.

Graag geef ik aan het einde van  dit deel nog enkele gegevens over het boekje mee:

Licap cvba -Guimardstraat 1 - 1040 Brussel -  ISBN 978-94-6196-051-1-
Prijs:11 Euro

Chris Geens


herabonnering
Veel lezers hebben hun bijdrage reeds betaald. Wie de aanwijzingen van zijn parochieberichten volgde, die is in orde. In alle parochies werd een abonnement aangeboden, maar ieder jaar zijn er mensen, die een andere editie willen, of die hun parochiegegevens kwijt geraakt zijn, of die minder binding hebben met de parochie waar zij wonen. Zij kunnen terecht bij de centrale abonneeradressen:

Wij vragen wel, om het adres van de abonnee te herhalen in de mededeling, omdat de banken niet steeds het volledige adres van de afzender hoeven te vermelden. Mogen wij vragen, alles zo veel mogelijk te regelen voor 1 december ???
Kunnen ze nu geen parochieblad voor heel Geel maken ??? Neen, dat is technisch nog steeds niet mogelijk.


Zondag 28 december
Doopzondag in Punt

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20 Week 21 Week 22 Week 23
Week 24 Week 25 Week 26-27-28 Week 29-30-31 Week 32
Week 33 Week 34 Week 35 Week 36 Week 37
Week 38 Week 39 Week 40 Week 41 Week 42
Week 43 Week 44 Week 45 Week 46  

Externe Links