Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week Nr. 08 - 19 februari 2014

22 – 23 februari : ZEVENDE ZONDAG DOOR HET JAAR

" Bemint uw vijanden "


Je vrienden graag zien en je vijanden haten … Daarvoor moet je niet speciaal bij ons zijn. “Ook de heidenen doen dat” zegt Jezus. Maar het leven van de christen begint, als hij in of naast de schoenen kan gaan staan van hen, die hem haten. Dan kan het leven positief worden. En dan kan je ook nog hopen …Dat die ander je gaat nadoen.

08.00 u. Julia Versmissen vanwege de geburen; Jgt Simonne Van Roey

Misintenties Geel-Zuid aanvragen - Een misintentie kost 13 euro

GEELS PASTORAAL FEDERATIENIEUWS

Wat ‘doen’ die daar allemaal in de kerk ? (2)

 “Wat doen ze daar nu allemaal?” Deze vraag krijgen we af en toe wel eens in de kerk, want sommige gebaren zijn heel oud, sluiten aan bij een andere cultuur of verwijzen naar een traditie die ons een beetje vreemd geworden is. In deze reeks willen we de komende weken eenvoudig en kort inzoomen op enkele belangrijke riten binnen de verschillende sacramenten en binnen de liturgie in het algemeen.

HET DOOPSEL

Ons kerkelijk leven begint bij het doopsel en beginnen doen we steeds met een stukje geschiedenis. We vroegen aan pastoor Jos Versmissen om eens terug te blikken op zijn rijke ervaringen met de sacramenten. Jos vertelt dan ook elke week een stukje geschiedenis.

Het dopen was vroeger het werk van de onderpastoors. Al kregen ze het niet moeilijk want de meeste geboorten gebeurden in de kliniek en de aalmoezenier doopte de meeste kindjes al daar. Maar als een jonge moeder de kliniek verliet, ging ze eerst naar de kerk om “haar kerkgang” te doen. Ze ging haar kind toevertrouwen aan Maria. Als het kindje niet gedoopt was in de kliniek, gebeurde dat in de parochiekerk. In de jaren 1970 – 1990 was er een trend om de kindjes thuis te laten dopen, maar lang heeft dit niet geduurd. Ook heel wat pastoors wilden dit niet. Als er een andere pastoor in de parochie kwam dopen, werd er delegatie gegeven aan die pastoor. Doopvoorbereiding was er niet, tot in de jaren ’90 catechisten werden gevormd, die voorbereiding gaven en ook bij de doop aanwezig waren. Er werd meestal gedoopt op zondag en individueel, maar door tekort aan priesters kwamen er gezamenlijke dopen. En op het feest van Lichtmis of de zondag dichtbij, werden dopelingen uitgenodigd voor een gezamenlijke viering.”

En zo is het nog steeds in onze parochies van Geel. We dopen gemeenschappelijk. Elke parochie heeft om de maand of om de twee maanden een vaste doopzondag.

Wat is nu ook weer de betekenis van het doopsel? We duiken even in de kerkelijke theologie.

“Het doopsel is niet allereerst een menselijk gebeuren, maar een gebeuren van God aan de mens. Gedoopt worden is allereerst: zich laten dopen door God. Het is de ingang tot het leven en tot het koninkrijk van God. Herboren uit water en uit Gods Geest wordt de mens kind van God. De doop is het eerste sacrament. Christus heeft dit teken geschonken, opdat allen het leven zouden hebben. Hij heeft het doopsel aan de Kerk toevertrouwd, toen Hij zijn apostelen de opdracht gaf: Gaat en maakt alle volkeren tot mijn leerlingen en doopt hen in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest. (Mt 28, 19) Het doopsel is het sacrament waardoor de mens wordt opgenomen in de Kerk. Dit sacrament is de band van eenheid tussen alle gedoopte. Het doopsel tenslotte, maakt de mens ook vrij van schuld, het behoed voor kwaad, het wekt mensen tot leven.”
 
En kijken wij nog even naar de belangrijkste rituelen van het doopsel. Het verdient aanbeveling dat bij de doopviering een grotere gemeenschap aanwezig is: familie, vrienden, buren, de parochiegemeenschap. Hierdoor komt beter tot uitdrukking dat de gave Gods vanuit een concrete kerkgemeenschap wordt aangeboden. 
* Nadat we iedereen welkom hebben geheten en het kruisteken hebben gemaakt, geven de ouders hun kindje een naam. Door de naam uit te spreken in de kerk en hem op te schrijven in het doopboek, geven de ouders hun kindje een plaats in de gemeenschap, maar ook voor God krijgt het nieuwe leven een plaats.
* We geven het kindje een kruisje op het voorhoofd, als teken van Gods zegenende en beschermende aanwezigheid.
* We laten een stukje evangelie klinken, Gods boodschap die voor ons leven betekenis en diepgang geeft.
* We leggen de handen op, Gods Geest die neerdaalt als beschermende en dragende kracht in het jonge leven, en we bidden ook om Gods Geest.
* Ouders, Peter en Meter spreken hun belofte uit, een belofte van liefde en trouw naar hun kindje.
* We spreken ons geloof uit in God, Vader, Zoon en Geest.
* We dopen met water. Het is niet door mensen gemaakt. Het is een heel oud symbool van aangeraakt worden door God, het leven. We gieten het over het hoofdje, met volle handen. Het puurste wat we schenken kunnen, nu meer dan ooit.
* We zalven met olie, met Chrisma.  Zalven met olie in deze tijd is je kind toewensen: 'wees sterk ten allen tijde, sta weerbaar in het leven, durf te leven vanuit die innerlijke Kracht, je door God gegeven'.
* We ontsteken de doopkaars aan de paaskaars, symbool van Christus die voor ons licht en leven is.
* We bidden het Onze Vader, het gebed dat Jezus ons gegeven heeft en alle christenen verbindt, wereldwijd.
* We zegenen de kinderen, als teken van Gods helende en beschermende aanwezigheid.

In de meeste parochies in Vlaanderen, worden kinderen gedoopt, maar het gebeurt meer en meer dat ook volwassenen de vraag naar het doopsel stellen, maar dat is weer een ander verhaal.

Volgende keer bekijken we een tweede sacrament.


federale familiedag in de geelse parochies
Op 30 maart verzamelen alle mensen, die zich iets of wat parochiaan voelen op de terreinen van de Kruiskwacht, het scoutslokaal in de Belse bossen. Het wordt een gezellige namiddag in de Belse bossen. Op de middag wachten wij de mensen op in de hoop dat ze zelf hun picknick meebrengen. Als iedereen dan verzameld is, kunnen wij gaan wandelen, we kunnen samen (volks)spelen, een film bekijken en gezellig bezig zijn. Afsluiten doen wij even ernstig. Je hoort er nog van, maar hou de datum al maar vrij. 


federale bedevaart
Ook hier maken wij al een gaatje vrij in onze kalender. Alle parochies maken samen een bedevaart naar Scherpenheuvel.
Mensen, het wordt 6 september … kruisje op de kalender !!!


GEELS ROEMENIËRESTAURANT
Nu Zondag 23 februari is het weer zo ver. Van 11.30 tot 14.00 u. en van 17.00 tot 19.00 u. staat de Roemeense tafel voor de 23ste keer klaar in de feestzaal van Elsum in de feestzaal van Elsum, Dr. Peetersstraat 90, Geel.
Het Geels Roemeniëkomitee heet ons van harte welkom aan een buffet van gemengde smaak: Geelse KWB en Roemeense goesting.
Prijs: 18,- euro en vrijetijdspassers en kinderen genieten van een gunstprijs.
Inschrijven kan tot en met morgen bij Jozef Goebels tel. 014 / 58 71 97 en bij Paul Helsen tel. 014 72 35 29, of paul.helsen@pandora.be


ten aard verlicht
Op Ten Aard zijn tientallen vrijwilligers alweer bezig aan de voorbereiding van ‘Ten Aard Verlicht’ dat georganiseerd wordt op 22 februari  vanaf 19.00 u.  Ze zullen ervoor zorgen dat de wandelpaden feeëriek verlicht zijn en dat er van alles te beleven is.
Het thema dit jaar is ‘Ten Aard in zijn element”. Vuur, water, aarde en lucht vormen de rode draad.
Deelnemen is gratis en iedereen is welkom. 
Alle informatie op www.tenaardverlicht.be.


Zondag 23 februari
Doopzondag in Punt

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07  

Externe Links