Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week Nr. 07 - 12 februari 2014

15 – 16 februari : ZESDE ZONDAG DOOR HET JAAR

Dinsdag 18 FEBRUARI: H. Bernadette Soubirous van Lourdes


"UW JA MOET JA ZIJN, UW NEEN, NEEN"

Een oproep van Jezus in zijn tijd ???
“Woord van God voor mensen van onze tijd !!!”
Hier stopt het niet met :”Tot zo ver deze lezing.”
Wij leven in een cultuur van overleg.
Wij leven in een jaar met belangrijke verkiezingen.
Wij leven in een snelle evolutie op kerkelijk gebied.
Op heel veel plaatsen nemen mensen belangrijke standpunten in.
Mensen lopen van de ene vergadering naar de anderen en moeten andermans standpunten overbrengen.
En dan zegt Jezus: “UW JA MOET JA ZIJN, UW NEEN, NEEN.

08.00 u. Gebedsviering

Misintenties Geel-Zuid aanvragen - Een misintentie kost 13 euro

GEELS PASTORAAL FEDERATIENIEUWS

Wat ‘doen’ ze allemaal in de kerk (1)

 “Wat doen ze daar nu allemaal?” Deze vraag krijgen we af en toe wel eens in de kerk, en niet alleen van mensen die maar eens af en toe naar een viering komen, nee ook van gelovigen die echt nog wel praktiserend zijn. Onze gebruiken, rituelen en gewoontes in de kerk stammen vaak uit een ver verleden en de betekenis ervan is soms verloren gegaan. In een volgende reeks artikels in ons parochieblad, willen we de komende weken eenvoudig en kort inzoomen op enkele belangrijke riten binnen de verschillende sacramenten en binnen de liturgie in het algemeen.

MET MEER DAN 70 MEDEWERKERS SAMEN IN BEL
Een mooie aanleiding hiervoor is misschien wel de bijeenkomst van donderdag 30 januari, waar vicaris Bart Paepen een 75 – tal mensen uit onze federatie die met liturgie betrokken zijn, een uiteenzetting kwam geven over de liturgische gebruiken, maar vooral over het bezield voorganger zijn. In de kerk van Bel, verdiepten we ons samen in het gebeuren van de eucharistie. Nadien gingen we samen aan tafel voor een heerlijk worstenbrood met koffie, waar Mon onze diaken voor zorgde, samen met vele helpers. De foto getuigt van een leuke ontmoeting.

Wat is eigenlijk liturgie?
Een stukje geschiedenis van op het internet brengt ons al wat verder.

Oude Griekenland
Het woord is afgeleid van het “Oudgriekse” woord λειτουργία (leitourgia), dat "volksdienst" betekent. In de Griekse stadsstaten werd dit woord gebruikt voor een publiek goed dat een rijke burger uit eigen middelen financierde, ofwel vrijwillig of omdat hij door de wet werd verplicht. Voorbeelden hiervan waren het bekostigen van zangers bij een opvoering en het uitrusten van een oorlogsschip. In Athene wees de stadsraad liturgieën toe aan de rijken. Er was ook een wet, waarmee een man, die een liturgie opgedragen kreeg terwijl een nog rijkere man nog geen liturgie had vervuld, die eerst mocht uitdagen om ofwel de liturgie uit te voeren of goederen met hem uit te wisselen.

Vroege christendom
Het gebruik in de kerk is ontstaan doordat dit gebruik vaak wordt genoemd in de Griekse vertaling van het Nieuwe Testament (bijvoorbeeld in Hand. 13:2; vaak vertaald als 'werk' of 'taak'). Het verwijst hier naar een openbare en welbewuste duidelijk omschreven ceremonie. Later wordt het woord gebruikt om de vieringen van sacramenten aan te geven in de religieuze bijeenkomsten van christenen. Deze vieringen worden voorgegaan door een priester of voorganger en zijn helpers. Het bestaan van een hiërarchie van bisschop, priester en diaken is reeds uit die tijd bekend.
In de vroege kerk bestond naast de Griekse (een gezamenlijk liefdesmaal) en in aansluiting hierop ook de sacramentele eucharistie (Mis).
De liturgische handelingen en symbolen hebben naar plaats en tijd een verschillende vorm gekregen. Zo kristalliseerden zich diverse ritussen uit, zoals de Byzantijnse Ritus, de Alexandrijnse Ritus en de Antiocheense Ritus. In het westen ontstond uit de apostolische liturgieën van Rome en Noord-Italië de invloedrijke Tridentijnse Ritus, die na het Concilie van Trente (1545-1563) voor de gehele wereld overgenomen zou worden. Recentelijk, na het Tweede Vaticaans concilie kwam er weer een grote liturgiehervorming die beschreven werd in het document “Sacrosantum Concilium”. De meest zichtbare hervorming is wel de eucharistie met een “voorganger van de viering”, die met het gezicht naar de mensen staat in plaats van een “opdrager van de mis” die met het gezicht naar het altaarktuis stond. Ook de volkstaal kwam toen helemaal naar voren, maar daarover later meer.
Gedurende het kerkelijk jaar zijn de liturgische gewaden specifiek gekleurd volgens de liturgische kleur.

 
We hopen dat de volgende weken weer boeiende lectuur opleveren voor ons parochieblad.


ten aard verlicht

Op Ten Aard zijn tientallen vrijwilligers alweer bezig aan de voorbereiding van ‘Ten Aard Verlicht’ dat georganiseerd wordt op 22 februari  vanaf 19.00 u.  Ze zullen ervoor zorgen dat de wandelpaden feeëriek verlicht zijn en dat er van alles te beleven is.

Het thema dit jaar is ‘Ten Aard in zijn element”. Vuur, water, aarde en lucht vormen de rode draad.
Deelnemen is gratis en iedereen is welkom. 

Alle informatie op www.tenaardverlicht.be.


een nieuw mailadres
Onze federale pastoor Dirk Van den Broeck was recent slachtoffer op het internet. Daarom besloot hij om zijn mailadres bij te sturen. Wie Dirk voortaan wil bereiken, doet dit best op volgende code: dirkvandenbroeck2@gmail.com


lievekeswandeling
VRIJDAG 14 FEBRUARI
spreekt mensen van 2014 zeker aan.
De “verering” van de heilige Valentinus dateert nog van een recent verleden, hoewel de brave man leefde in de jaren 300.
Ja, op 14 februari vieren we het feest van Sint-Valentinus (Valentijn in de volksmond), de patroonheilige van de verliefden en echtparen. Valentijn is ook de dag voor het vinden van nieuwe liefdes, het aangaan of herdenken van relaties of verbintenissen.
Bij Valentijnsdag  dient de bakermat gezocht te worden in een mengeling van heidense rituelen, christelijk geloof of kersteningdrang, en natuurelementen.
Sommige sporen leiden naar het oude Romeinse feest van LUPERCALIA. Daar ging het er soms zo ruig en wild aan toe dat het in 496 na Christus verchristelijkt  werd.
Broederke Valentijn en zusterke Valentina nemen ons op die vrijdagavond 14 februari mee op wandeltocht. Onderweg zal er zeker wat te beleven zijn!!
Stevig schoeisel en de pitslamp niet vergeten voor deze amoureuze avondwandeling bij maanlicht!!
Wij spreken af aan de kerk van Bel om 19.00 u. : L I E V E K E S W A N D E L I NG


FAMILIEDAG
De Geelse parochies nodigen iedereen uit op de parochiedag.
Deze gaat door op zondag 30 maart te Geel Bel op het domein van de scouts “ Kruiswacht “ Probeer deze dag vrij te houden want het zal de moeite waard zijn. We komen om 12.00 samen om te picknicken. We brengen onze boterhammen mee. Drank is voorzien. Van 13.30u. tot 16.00u. zijn er verschillende activiteiten, voor groot en klein, voor jong en oud. Welke vertellen we later. Om 16.00u. is er een vieruurtje en daar zorgen de inrichters voor. Van 17.00u. tot 17.30u. is er een slotmoment. Iedereen is welkom.
Inschrijven is gewenst: 014/580666 of dirkvandenbroek2@gmail.com.
Dirk zal ook graag de nodige uitleg geven en hulp is altijd welkom.


Zondag 23 februari
Doopzondag in Punt

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06    

Externe Links