Liturgische Vieringen - Intenties

Week Nr. 49 - 8 december 2010

11 – 12 december: derde  ZONDAG IN DE ADVENT
" Ga zeggen, wat gij hoort en ziet "
Johannes heeft Jezus uit het oog verloren. Vanuit de gevangenis hoort hij via via dat Jezus rondtrekt, lerend en genezend, en Johannes twijfelt: is Jezus wel de Messias ? Zitten wij ook soms niet gevangen in onze kijk op de wereld en ons oordeel over mensen? Waar zien wij Jezus helend aanwezig komen, in ons leven ?
Naar het rode bijbeldoosje

18.00 u. Gezinsviering met de vormelingen. Jgt. Jan Boeckx en Bertine Dankers. Jgt. Gust Nevelsteen, Linda Taels en Germain Verachtert, Wim Verherstraeten.

08.00 u. Zm. Overleden familieleden Crieckemans, Mellebeeckx en Wuyts.

Misintenties Geel-Zuid aanvragen

GEELS PASTORAAL FEDERATIENIEUWS

Afscheid van Paul Renders

DANKJEWEL!
Graag wil ik alle mensen bedanken voor de vele gelukwensen en attenties die ik gekregen heb met mijn nieuwe benoeming. Ik wil ook iedereen bedanken die zijn steentje heeft bijgedragen tot het welslagen van mijn afscheidsviering. Het heeft mij enorm veel deugd gedaan! Ook wil ik alle vrijwilligers met wie ik de afgelopen vijf jaar heb samengewerkt uitdrukkelijk bedanken voor de goede samenwerking, de steun en hun inzet voor de parochies en jeugdpastoraal. Ik zou willen afsluiten met de laatste zinnen uit mijn afscheidspredicatie:

“Deze drie schatten wil ik jullie bij mijn afscheid nog graag meegeven: geloof, hoop en liefde; maar de liefde is de voornaamste. De toekomst is nu nog onzeker, maar ik denk dat als je die drie schatten goed bewaart, alles ten goede zal komen. Ik draag jullie mee in mijn hart. En ik wil God vragen om jullie rijkelijk te zegenen en bij te staan in de komende tijd:

Liefdevolle God, onze Vader, graag geef ik de parochies en het SOT die u mij vijf jaar lang heeft toevertrouwd in uw handen. Zegen hen overvloedig met uw goede gaven. Blijf bij hen, want het wordt avond. Blijf bij hen, zoals Gij Jezus nabij bleef. Schenk hen uw Geest van liefde, de heilige Geest en hoop op een nieuwe toekomst, door Christus, uw Zoon en onze Heer. Amen.”

Tot ziens!

Adventsbezinning
Op woensdagavond 8 december zijn alle mensen van goede wil uit de 12 Geelse parochies uitgenodigd in de kerk van Larum. In een gebedsviering bezinnen wij ons over de thema’s van Welzijnszorg en de Advent. Wij proberen Kerstmis te “plaatsen” in 2010 op de overgang naar 2011. In deze koude tijden hebben mensen het hard te verduren zo maar vlak in onze omgeving. Een échte Christen weet, dat hij daarin een taak heeft, een verantwoordelijkheid en zeker geen schuld …
Zingend, bezinnend, biddend en luisterend willen wij daarover samen zijn. Kerk van Larum, vanavond om 19.00 u.
Nadien is er “soep op de stoep” ten voordele van Welzijnszorg.
Iedereen van harte uitgenodigd.

KERSTSTALLENTOCHTEN EN KESMIS IN DEN DOENKERE
De Geelse Gidsenbond en Toerisme Geel organiseren ook dit jaar weer verschillende activiteiten rond Kerstmis:

welzijnszorg 2010
Minister Milquet had goed nieuws voor de mensen, die Welzijnszorg een warm hart toedragen. In opvolging van onze politieke eis uit de Welzijnszorgcampagne van 2009, wordt de tijdspanne, waarin werkzoekenden hun arbeidsprestaties moeten bewijzen verlengd met drie maanden. Daarnaast trekt ze het maximumbedrag op dat de partner van een werkloos gezinshoofd mag verdienen.
Werk is nog steeds een stevige garantie om uit de armoede te geraken, als het dan over waardig werk gaat en tegen een degelijk loon… Jammer genoeg vallen heel wat mensen uit de boot: leeftijd, geslacht en afkomst zorgen voor drempels in de zoektocht naar een geschikte job. En wie langdurig werkloos is, verzeilt gegarandeerd in armoede.
Armoedebestrijding … dáár staat de actie Welzijnszorg voor en wij bevelen ze aan. Bijdragen kan je storten op BE21 0000 0000 0303 van Welzijnszorg Brussel. Ook in onze kerken wordt volgend weekend gecollecteerd voor Welzijnszorg.

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20 Week 21 Week 22 Week 23
Week 24 Week 25 Week 26-27-28 Week 29-30-31 Week 32
Week 33 Week 34 Week 35 Week 36 Week 37
Week 38 Week 39 Week 40 Week 41 Week 42
Week 43 Week 44 Week 45 Week 46 Week 47
Week 48        

Externe Links