Liturgische Vieringen - Intenties

Week Nr. 05 - 3 februari 2010

6 – 7 februari : VIJFDE ZONDAG DOOR HET JAAR

" Gooi uw netten uit voor de vangst "

God, wij mochten mensen ontmoeten die ons de blijde boodschap van Jezus hebben verkondigd en voorgeleefd: onze ouders, onze catechisten, onze vrienden in de jeugdbeweging. Wij danken hen en U. Wij hopen en bidden dat ook vandaag vele mensen Jezus’ woord beluisteren en dat we erin slagen om dat woord, samen met hen in daden om te zetten, zodat altijd meer mensen gelukkig worden, vandaag, en elke dag opnieuw. Amen.
Uit het groene Bijbeldoosje

18.00 u. Gezongen viering.  Zm. Clement en Evie Schelles, Alexander Mertens, Anna Segers en overleden familieleden.

08.00 u. Zm. Wim Lembreghts

Misintenties Geel-Zuid aanvragen

GEELS PASTORAAL FEDERATIENIEUWS

Een pluim voor vrijwillig(st)ers in onze parochies, in onze federatie!
Een parochie, een federatie draait uiteraard op de inzet en het engagement van pastores, diakens, parochieassistenten en andere verantwoordelijken: mannen en vrouwen die voor hun dienstwerk en pastoraat aangesteld en benoemd zijn door de bisschop. Maar we weten ondertussen dat er binnen het kerkelijke landschap een onomkeerbare evolutie heeft plaatsgevonden: de leegloop uit de kerken is een feit en het tekort aan bovengenoemde bedienaren neemt toe, ook in Geel.
De behoefte en vooral de noodzaak om samen te werken in een groter verband wordt nijpender en vraagt om steeds meer concrete en duidelijke afspraken: vieringen en samenkomsten over parochiegrenzen heen, overleg en werkgroepen rond beleid, liturgie, catechese, kerkopbouw en verenigingsleven.
Een parochiegemeenschap, een federatie kan niet zonder vrijwillig(st)ers.  In de Bijbel wordt een christengemeenschap vergeleken met een lichaam. In een lichaam zijn veel verschillende ledematen en ze werken allemaal samen.  Het is zelfs zo dat, als de ene arm gebroken is, de andere dan dubbel werkt. Paulus noemt de gemeenschap van gedoopten zelfs het Lichaam van Christus.
Zonder het onbezoldigde vrijwilligerswerk in de kerk, in de parochies, zou die kerk op veel plaatsen helemaal verschrompelen. Er zijn ongetwijfeld medewerk(st)ers die het Paulus nazeggen : de beloning voor mijn werk is, dat ik het evangelie tot leven breng zonder dat ik er een loon voor krijg.  Er zijn er anderen met een betaalde job die hun vrije tijd besteden aan gratis werk voor de kerk.  En er zijn er ook die genoegen nemen met een inkomen uit deeltijdse arbeid om meer vrije tijd te hebben voor hun kerkelijke dienst.
Wie zijn nu concreet deze mannen en vrouwen, jongeren, volwassenen en gepensioneerden??? En wat doen zij?
Enerzijds gaat het om mensen die bijna voortdurend op het voorplan treden: gebedsleid(st)ers, lectoren, misdienaars, koorleden en organisten, kosters en zusters met een fijne smaak voor de omkadering van vieringen en uitvaarten,  bestuursleden van verenigingen, leden van het parochieteam en de parochieraad, het bestuur van de kerkraad, die instaat voor het kerkgebouw en het patrimonium, hulpverleners en verpleegkundigen bij (langdurig) zieken, bejaarden en palliatieve zorgbehoevenden.
Maar anderzijds betreft het ook mensen die eerder achter de schermen zinvol werk verrichten: zij die de kerkgangers elk weekend hartelijk verwelkomen, de wekelijkse geldomhaling doen, de permanentie van de parochie waarnemen, mensen die administratie- en secretariaatswerk verrichten, zij die een website met parochienieuws op internet beheren, vrijwilligers die zorgen voor de redactie van teksten en info voor de plaatselijke katern van Kerk en Leven, mensen die op pad gaan voor de jaarlijkse herabonnering van dat parochieblad; het gaat om mannen en vrouwen die vanuit hun beroep of hobby allerlei klussen klaren rondom het onderhoud van het kerkgebouw en het dagdagelijks beheer van parochiezalen, dames die meerdere keren per jaar de kerk grondig kuisen en opfrissen (onderverstaan: koper poetsen, afstoffen, stofzuigen, met stoelen en  banken sjouwen…en nadien een gezellige koffieklets), bloemen en andere sierstukken aanbrengen en op feestdagen voor een extra versiering zorgen…
Kortom de lijst is lang en waarschijnlijk vergeet ik nog mensen en mogelijke taken.  Maar bij deze een welverdiende pluim voor al deze genomineerden en vooral een welgemeend dankjewel bij het prille begin van dit nieuwe jaar.
Tientalllen, honderden mensen zijn aanspreekbaar om bij te springen en een helpende hand uit te steken. “Je moet het maar vragen “ zeggen ze dan. En meestal klinkt de vraag niet tevergeefs. Zonder al deze vrijwillige helpende handen kan een parochie, kan een federatie niet bestaan. Maar andersom is de spontane inzet van velen ook een teken van een  gezonde en dynamische gemeenschap. En dat blijft toch hoopgevend voor de toekomst.
Jan Drijkoningen

TOV12
De vormelingen van 2010 krijgen de kans, om deel te nemen aan een solidariteits(namid)dag in het kader van Broederlijk Delen. Op zaterdag 6 maart trekken we met zijn allen naar het Jeugdcentrum Kavka in Antwerpen. Vormelingen van overal worden er die dag ondergedompeld in een Zuid-Amerikaanse sfeer. Na een Boliviaanse massapicknick volgt het Into Bolivia-Parcours met een spoedcursus Spaans, Boliviaanse dans en een duik in enkele materialenkoffers …. Wie meewil, schrijft zich voor 25 februari in bij Bart Rombouts op 0497 43 27 94. De vormelingen van St.-Dimpna en Bel nemen contact op met hun parochieverantwoordelijke.

PLUSSERS
Onze Geelse plussers nemen eveneens deel aan bovenstaand programma. In plaats van het Into Bolivia-Parcours volgen zij een inleefspel. Inschrijven kan bij Paul Renders op 0494 93 34 21. 

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04        
         

Externe Links