Liturgische Vieringen - Intenties

Week Nr. 25 - 17 juni 2009

21 – 22 JUNI “12 de ZONDAG DOOR HET JAAR”
“ JEZUS STILT DE STORM ”

Steeds drukt Jezus ons op het hart, dat we niet bang hoeven te zijn.
Angst is altijd een slechte raadgever, daar ging Jezus tegenin.
Waarom niet bang zijn ? Omdat wij onze oorsprong vinden in God en hij laat het werk van zijn handen niet in de steek.
Hij heeft ons eindeloos lief. Wij zijn veilig in zijn hand.
(naar het blauwe bijbeldoosje)

18.00 u           Dankviering vormsel en eerste communie. Zm. Maria Van Tongerloo vanwege de geburen, Jgt. Willy Geerts, Emiel Geerts, Marie Mertens, Frans Haepers, Leona Boogers, Maria Saeten, Jgt. Frans Helsen en Mathilde Vermeulen, Jgt. Alfons Sterckx, Sylvie Mertens, Jos Bakeland

08.00 u           H. Mis.

Misintenties Geel-Zuid aanvragen

GEELS PASTORAAL NIEUWS

“Ik was een vreemdeling en gij hebt mij gastvrijheid verleend” (Mt.25,35)

Wie zijn zij…wie zijn wij…?

De Verenigde Naties hebben 20 juni uitgeroepen tot Internationale Dag van de vluchteling. Wereldwijd is er dan aandacht voor het lot van vluchtelingen. In 1951 is door de Verenigde Naties het Vluchtelingenverdrag aangenomen, waarin staat dat iedereen het “recht heeft asiel te zoeken en dat te genieten”.

Bij het 50 jarig bestaan van dit verdrag is voor het eerst, in 2001, wereldwijd de Wereld Vluchtelingen Dag gehouden. Er is weliswaar veel veranderd in deze 50 jaar maar we zijn er absoluut nog niet. Deze dag wil er toe aanzetten om te blijven streven naar blijvende oplossingen voor de miljoenen vluchtelingen en ontheemden die nog altijd op zoek zijn naar een betere toekomst.

Ook wij, hier in Geel, willen hier aandacht aan geven. Dit artikel zal niet het “zoveelste “zijn dat de situatie van deze mensen waar ook ter wereld beschrijft. Dit artikel heeft ook niet de bedoeling antwoorden te geven. Met deze tekst willen we wel elke lezer aan het denken zetten. We willen iedereen aanzetten om eens na te denken over zijn eigen mening, over zijn eigen woorden en daden. Dit kan je alleen doen of in groep, in je gezin of met de buren…

Wie ben ik in relatie met de vluchteling? Hoe kijk ik naar hen? Hoe spreek ik over hen? Wat doe ik voor en met hen?

Wie is, voor mij, een vluchteling?

…Ze worden in kampen ondergebracht maar krijgen er niet genoeg hulp (Sri Lanka)- Als gevolg van het conflict tussen het Congolese leger en het rebellenleger gaan de mensen op de vlucht- 1500 mensen hebben hun huis in l’Estère (Haïti) moeten verlaten, ze zijn op de dool- De wet voorziet dat burgers die uit een gebied komen, waar een gewapend conflict heerst bescherming moeten krijgen, toch krijgen Afghaanse vluchtelingen dat niet…

…Hij heeft geen werk en kan niet voor zijn gezin zorgen. Er is geen beterschap op komst- zij heeft een diploma maar kan het niet gebruiken, vrouwen zijn niet gewenst- zij wonen in een omheind gebied, hun tuin kunnen ze niet meer bereiken, er staat een muur rond- vader en moeder willen dat hun kinderen het beter hebben…

…Ik ben een christen. Ik mag dit niet meer zijn. Ik moet dit verbergen…

Alles achterlaten doe je niet zo maar. Je grond, je familie, je “hebben en houden”. Je verlaat wat je kent en je gaat naar het totaal onbekende maar je gelooft dat het er beter is. Of je gaat naar je “gelovige broeders en zusters” in de vaste overtuiging dat je daar wel welkom zal zijn.

Kan men zo maar spreken over “weigeren” of “toelaten” in” ons” land?

Mensen zonder papieren hebben vaak een groot menselijk potentieel- omdat zij hier illegaal zijn worden ze als criminelen beschouwd…

… Er zitten heel fijne mensen bij – zij betekenen voor ons echt een meerwaarde…

…Jaren geleden haalden we “buitenlanders” naar hier om bij ons te komen werken – nu geraken er opnieuw verschillende jobs niet ingevuld, we hebben hen weer nodig. …Als wij hen vragen om te komen werken zijn ze welkom- als ze uit zichzelf komen om werk te zoeken in de hoop een betere toekomst te krijgen voor zichzelf en hun kinderen zijn ze niet gewenst…

… Ik ben toevallig in België geboren: geen tsunami’s, geen tornado’s, geen vulkaanuitbarstingen en geen aardbevingen. Een goede gezondheidszorg en heel veel scholingskans…Is dat alleen van en voor mij?

 Moeten christenen zich vanuit een keuze voor de arme, voor de vluchteling anders gedragen tegenover deze mensen dan niet-christenen? Of is er hier geen verschil meer in levensbeschouwelijk standpunt wat betreft het gedrag tegenover vluchtelingen?

Mt. 25, 35

Want Ik had honger en jullie hebben me te eten gegeven, Ik had dorst en jullie hebben me te drinken gegeven, Ik was vreemdeling en jullie hebben me opgenomen.

Lev. 19, 33-34

Wanneer er vreemdelingen in uw land wonen, mag u die niet slecht behandelen. Vreemdelingen die bij u wonen hebben dezelfde rechten als een geboren Israëliet. U moet hem beminnen als uzelf, want u bent zelf vreemdeling geweest in Egypte. Ik ben de Heer uw God.

Gen.41,56)

Toen er honger was in heel het land stelde Jozef de hele voorraad koren ter beschikking…

Geeft de bijbel ons richtlijnen over onze houding tegenover vluchtelingen? Hoe kan Jezus een voorbeeld zijn voor ons omgaan met vluchtelingen? Hoe zou je dan Jezus' houding toepassen tegenover vreemdelingen vandaag? Wat heb ik nodig, om even positief met dit gegeven om te gaan?

Luister ook eens naar een lied dat deze problematiek bezingt. Het kan je aan het denken zetten. Het kan je kwaad maken, het kan je ook deugd doen…. We doen enkele suggesties

Mogen we je tot slot ook oproepen om een korte wake bij te wonen – een wake waar we kleur bekennen en samen aandacht geven aan deze mensen:

Zondag 21 juni van 20.30  uur tot 21 uur : Kapel van de Groenenheuvel

Donderdag 18 juni om 19u: Invullen belastingsbrieven door ACW Geel-BELASTINGSPLOEG in parochiezaal Geel Punt
Mensen, die iedere dag opnieuw ZO MAAR ten dienste staan van medemensen … in onze parochies kan je er veel vinden en sommige parochies houden niet op, om ze week na week te bedanken … Maar ook binnen onze verenigingen zijn ze te vinden … allemaal zware specialisten in dienstbetoon, in mensen graag zien.
Toch zit daar één ploeg in, die een beetje speciaal is. Ze zit een beetje in een politieke hoek, maar biedt zich elk jaar aan … verkiezingen of niet. En ze zijn specialist op één gebied: helpen bij het invullen van je belastingbrief. Ze maken de toer van heel Geel en helpen iedereen verder. Het is de ploeg belastingbrieven van het Geelse ACW.
Als je niet of moeilijk overweg kan met “het lottoformulier van Reynders”, bekijk dan even de onderstaande kalender en rep je vanaf 19.00 u naar de betreffende parochiezaal. Neem je belastingaangifteformulier mee, vergeet niet je papieren over jaarinkomen, kinderbijslag, ziekenfondsbijdrage, beroepskosten, kinderopvang, giften, energiebesparing en al wat mogelijk aftrekbaar is. Die ploeg is groot genoeg, om je vlot verder te helpen. Als je wil, berekenen ze zelfs de kosten of baten, die de staat je volgend jaar zal bieden en je bent ervan af. Gratis. Belangeloos en gemakkelijk.

Voor meer info kan je altijd terecht bij RONY  VAN  HEMELEN, Katersberg  50 c, 014/58.96.39.
Welke documenten moet je meebrengen?
Aangifteformulier (en voorbereiding) en aanslagbiljet van het vorige jaar; aanslagformulier kadastraal inkomen (grondlasten); alle belastingfiches van loon, werkloosheidsuitkeringen, ziektevergoedingen, vergoedingen voor arbeidsongevallen, enz.; vakantiegeld (arbeiders); belastingfiche van de inhaalrustdagen (bouw); fiches pensioensparen, levensverzekering; fiche afbetaling hypothecaire lening, schuldsaldoverzekering; fiche ter staving kosten kinderopvang; fiche ter staving van aftrekbare giften en energiebesparende maatregelen dienstencheques, onderhoudsgelden enz…

HET PAROCHIEBLAD OP VAKANTIE

Bedevaart Rome naar heiligverklaring pater Damiaan
Wie wenst er mee te gaan op bedevaart naar de heiligverklaring van pater Damiaan in oktober te Rome.
We vertrekken met de bus vanuit Geel onder begeleiding van o.a. Bart Rombouts.
De bus is al halfvol geboekt, dus best niet te lang aarzelen alvorens in te schrijven.
Bekijk de affiche.

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 10 Week 11 Week 12 Week 13 Week 14
Week 15 Week 16 Week 17 Week 18 Week 19
Week 20 Week 21 Week 22 Week 23 Week 24

Externe Links