Liturgische Vieringen - Intenties

Week Nr. 24 - 10 juni 2009

13 – 14 JUNI “11de ZONDAG DOOR HET JAAR”
“ HET RIJK GODS IS ALS EEN MOSTERDZAAD ”

Steeds weer vertelt Jezus over het RIJK GODS, dat zichtbaar is in het gewone leven. God is de boer, die zijn land bezaait en er verder niks meer kan aan doen, dan vertrouwen, dat het goed komt.
God geeft de moed nooit op met mensen. Hij zegt ons eigenlijk elke keer opnieuw:Het komt wel goed met jou, het wordt wel wat met jou !!!
(naar het blauwe bijbeldoosje)

18.00 u           Zm. Melania Dams, Eddy Helsen. Jgt. Mathilde Molenberghs – Karel Bens, Jul en Remi Dams, Josephina Bens.

08.00 u           Zm. Louis Van Hoof, Verlooy – Cuyvers, Cluyts.

Misintenties Geel-Zuid aanvragen

GEELS PASTORAAL NIEUWS

Bedevaart Rome naar heiligverklaring pater Damiaan
Wie wenst er mee te gaan op bedevaart naar de heiligverklaring van pater Damiaan in oktober te Rome.
We vertrekken met de bus vanuit Geel onder begeleiding van o.a. Bart Rombouts.
De bus is al halfvol geboekt, dus best niet te lang aarzelen alvorens in te schrijven.
Bekijk de affiche.

VORMSEL EN PLECHTIGE COMMUNIE IN 2011
Nu de vormsels in alle Geelse parochies en ook in het MPI van Oosterlo achter de rug zijn, kijken wij toch al vooruit naar de vieringen van de toekomst. Daarover kregen wij vanuit het bisdom Antwerpen het bericht, dat de data en de plaatsen van vieren voor 2010 verzekerd blijven, maar dat wij niets meer kunnen garanderen voor 2011. Er is ons verzekerd, dat op het einde van dit jaar de data en plaatsen voor 2011 zullen vastgelegd worden. Omwille van heel wat diverse redenen zullen te kleine groepen van vormelingen en té kleine parochies samen het vormsel vieren. De trend is gezet, maar de evolutie moet nog gepland worden. Mogelijk zijn er nog tussenoplossingen en wij weten wel, dat iedere keer minstens anderhalf jaar op voorhand de planning zal bekend gemaakt worden. U hoort hier nog van.

NIEUWE BENOEMING JAN MERTENS
Woensdag 10 juni heeft onze bisschop Johan Bonny Jan Mertens benoemd om de pastoraal te verzorgen in het WZC-Zusterhof in de Kollegestraat. Het gaat om een benoeming voor 5 jaar. Zo volgt hij daar Karel Willekens op die om gezondheidsredenen zijn ontslag indiende. Deze benoeming heeft uiteraard gevolgen. Op de eerste plaats wil Jan zich inwerken in een nieuw pastoraal veld. Op de tweede plaats zal hij een aantal werkterreinen moeten loslaten en zijn taken herschikken. Wij laten Jan zelf aan het woord:
Wat de vier parochies betreft, waar ik als gepensioneerd pastoor nog actief was, heeft dit zijn consequenties. Voor de weekends blijf ik nog wel beschikbaar als voorganger en predikant. Voor de weekdagen zal ik wel geen weekdagmissen meer doen in Stelen en Winkelomheide. Daarnaast zijn er nog een aantal meer ' verborgen' pastorale terreinen waarvan ik er zowat 50% zal loslaten.. Het gaat om beheersfuncties, ziekenbezoek, bezinningsgroep Kerk en Wereld, Scherpenheuvel e.a...Een mens kan niet alles. Een priester ook niet..zelfs niet als hij 'op rust' is. Dank voor uw aanmoediging en gebed. 
Jan Mertens

KERKOPBOUW BISDOM ANTWERPEN
Zaterdag en zondag 13 en 14 juni
Beste vrienden, de omhaling die vandaag in heel ons bisdom gehouden wordt, is bestemd voor de actie “Kerkopbouw Bisdom Antwerpen”, wat staat voor opleiding, vorming en begeleiding van beroepskrachten en vrijwilligers op alle terreinen van de pastoraal. Immers investeren in mensen komt ten goede aan de kwaliteit van het pastorale werk ter plaatse. We zullen hiervoor echter in de toekomst meer en meer voor eigen middelen moeten zorgen. Wij danken u hartelijk voor uw milde steun bij de omhaling. Mensen die graag een persoonlijke storting doen, vinden daartoe de informatiefolder met bankoverschrijvingsformulier achteraan in de kerk. Merk op dat het Centrum voor Christelijk Vormingswerk (CCV), waar onze diocesane pastorale vormingsdienst deel van uitmaakt, gemachtigd is om fiscale attesten te verstrekken voor giften vanaf 30 euro. Warm aanbevolen.

Donderdag 18 juni om 19u: Invullen belastingsbrieven door ACW Geel-BELASTINGSPLOEG in parochiezaal Geel Punt
Mensen, die iedere dag opnieuw ZO MAAR ten dienste staan van medemensen … in onze parochies kan je er veel vinden en sommige parochies houden niet op, om ze week na week te bedanken … Maar ook binnen onze verenigingen zijn ze te vinden … allemaal zware specialisten in dienstbetoon, in mensen graag zien.
Toch zit daar één ploeg in, die een beetje speciaal is. Ze zit een beetje in een politieke hoek, maar biedt zich elk jaar aan … verkiezingen of niet. En ze zijn specialist op één gebied: helpen bij het invullen van je belastingbrief. Ze maken de toer van heel Geel en helpen iedereen verder. Het is de ploeg belastingbrieven van het Geelse ACW.
Als je niet of moeilijk overweg kan met “het lottoformulier van Reynders”, bekijk dan even de onderstaande kalender en rep je vanaf 19.00 u naar de betreffende parochiezaal. Neem je belastingaangifteformulier mee, vergeet niet je papieren over jaarinkomen, kinderbijslag, ziekenfondsbijdrage, beroepskosten, kinderopvang, giften, energiebesparing en al wat mogelijk aftrekbaar is. Die ploeg is groot genoeg, om je vlot verder te helpen. Als je wil, berekenen ze zelfs de kosten of baten, die de staat je volgend jaar zal bieden en je bent ervan af. Gratis. Belangeloos en gemakkelijk.

Voor meer info kan je altijd terecht bij RONY  VAN  HEMELEN, Katersberg  50 c, 014/58.96.39.
Welke documenten moet je meebrengen?
Aangifteformulier (en voorbereiding) en aanslagbiljet van het vorige jaar; aanslagformulier kadastraal inkomen (grondlasten); alle belastingfiches van loon, werkloosheidsuitkeringen, ziektevergoedingen, vergoedingen voor arbeidsongevallen, enz.; vakantiegeld (arbeiders); belastingfiche van de inhaalrustdagen (bouw); fiches pensioensparen, levensverzekering; fiche afbetaling hypothecaire lening, schuldsaldoverzekering; fiche ter staving kosten kinderopvang; fiche ter staving van aftrekbare giften en energiebesparende maatregelen dienstencheques, onderhoudsgelden enz…

HET PAROCHIEBLAD OP VAKANTIE
De kleerkast met winterkleren raakt vol. Het wordt zomer … ook voor uw parochieblad. De grote vakantie brengt altijd 2 vakantienummers met zich, die zeer vroeg moeten samengesteld worden, want ook de drukkerij heeft recht op vakantie …
Eigenlijk sluit de drukkerij een groot stuk van de maand juli (zeg maar ’t bouwverlof) en wordt er een nummer gedrukt, dat een paar weken postklaar blijft liggen. Uiteraard moeten wij dan onze natte vinger opsteken, om het nieuws te voorspellen.

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 10 Week 11 Week 12 Week 13 Week 14
Week 15 Week 16 Week 17 Week 18 Week 19
Week 20 Week 21 Week 22 Week 23  

Externe Links