Liturgische Vieringen - Intenties

Week Nr.  21 - 23 mei 2007

26 - 27 MEI “HOOGFEEST VAN PINKSTEREN”
“DE GEBOORTE VAN JEZUS’ KERK”

Vreugde waar angst is, nieuwe adem waar moedeloosheid heerst. Met de “Heilige Geest” in ons midden kunnen wij een begin maken van die nieuwe schepping. Zoals eens aan de oevers van de Eufraat en de Tigris profeten het bemoedigende woord richtten tot uitgedoofde mensen: “God heeft de wereld in principe goed geschapen!” Geloven wij er weer in ?
(uit het bijbeldoosje)

18.00 u           Zm Jos Spruyt vanwege de geburen. Jgt Wim Verherstraeten, Germaine Verachtert, Linda Taels, Jef Nevelsteen en familie, Jos Van de Poel, Mathilde ’s Jongers, Gust Verhaert en familie. Zm Vic Mangelschots, Leonie Hermans, Mia Mangelschots, Clement Schelles en Evie, Alexander Martens, Anna Segers en familie

08.00 u           Zm familie Nevelsteen Haepers en zoon, familie Canters Bergen

18.30 u           Mis in de bidkapel

Misintenties Geel-Zuid aanvragen

GEELS PASTORAAL NIEUWS

VERGADERING VORMSELCATECHISTEN
Reeds enkele jaren groeit in Geel de samenwerking tussen de verschillende parochies. En dit uit zich ook op het vlak van de vormselcatechese. Verschillende parochies maken gebruiken van dezelfde handleiding, twee parochies organiseren samen de ouderavond, …. Er zijn wellicht nog andere vormen van samenwerking mogelijk. Daarom ook nodigen we de vormselcatechisten van St.-Amands, Winkelomheide, Punt en Stelen uit voor een vergadering op dinsdag 29 mei om 20.00 u in het pastoraal huis (Winkelomseheide 145). We gaan met elkaar in gesprek en daarom ook mag niemand ontbreken. Tot binnenkort!

KERKOPBOUW BISDOM ANTWERPEN
Met Pinksteren is er in al onze kerken een bijzondere omhaling, die bestemd is voor de actie “Kerkopbouw Bisdom Antwerpen”, wat staat voor opleiding, vorming en begeleiding van beroepskrachten en vrijwilligers op alle terreinen van de pastoraal.
Investeren in mensen komt immers ten goede aan de kwaliteit van het pastoraal werk ter plaatse. Het beleid van ons bisdom zal hiervoor echter in de toekomst meer en meer voor eigen middelen moeten zorgen. Mensen die graag een persoonlijke storting doen, vinden daartoe een informatiefolder met bankoverschrijvingsformulier achteraan in de kerk. Sedert dit jaar is het Centrum voor Christelijk Vormingswerk (CCV), waar onze diocesane pastorale vormingsdienst deel van uitmaakt, gemachtigd, om fiscale attesten te verstrekken voor giften vanaf 30 euro.

HET GEBEURDE EEUWEN GELEDEN
Restauratie van de St.-Dimpnakerk
Er wordt de laatste tijd veel gesproken en geschreven over de Heilige Dimpna. Er worden waardevolle opzoekingswerken gedaan en verdienstelijke vragen gesteld over de herkomst van deze heilige. Eén feit staat vast: onze voorouders hebben ter ere van de H. Dimpna een pracht van een kerk gebouwd. Dit monument wordt nu gerestaureerd. Maar alvorens dieper in te gaan op enkele details van deze restauratie, lijkt het ons nuttig een chronologische volgorde te geven van de verschillende bouwwerken.

Dit chronologisch overzicht vormt een onderdeel van het restauratiedossier opgemaakt door architect Luc Sledsens ten behoeve van de Dienst Monumenten en Landschappen. (wordt vervolgd)

Kerkdiensten tijdens de vorige Weken

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20      

Externe Links