Liturgische Vieringen - Intenties

Week Nr.  1 -  3 januari 2007

6 – 7 JANUARI “OPENBARING DES HEREN”
“ ER KLONK EEN STEM UIT DE HEMEL JIJ BENT MIJN GELIEFDE ZOON, IN JOU VIND IK VREUGDE ”

Iets mooiers kon Lucas niet bedenken: Jezus is Gods vreugde! Dit staat boven alle andere namen die Jezus krijgt toebedeeld in het verdere evangelie. Vanuit die relatie met God kon Jezus mensen echt tot zichzelf laten komen. Het was zijn aanstekelijk levensgeheim. Meer nog. Hij wil er ons in laten delen! Geloven wij dat God ook tegen ieder van ons zegt, dat wij “zijn vreugde” zijn? Wat doet ons dat? Kan het ook ons - zoals Jezus - op pad zetten, om bevrijdende ruimte te zijn voor mensen, zeker voor hen die nergens nog ruimte krijgen of ervaren? Doe het vandaag nog!
 (uit het bijbeldoosje)

18.00 u           Jgt Roza Steynen. Zm Karel Marcel en Jos Goris. Zm Wim Daems, Fons Steurs, Karel Daems en Dympna Helsen. Jgt Godelieve De Pooter

08.00 u           morgenmis

18.30 u           Mis in de bidkapel

Misintenties Geel-Zuid aanvragen

GEELS PASTORAAL NIEUWS

SAIO-VRIENDEN, OPGELET !!!!
Vrijdag 19 januari
zijn we allemaal (en vooral de kaarters) welkom in de refter van de SAIO in de De Billemontstraat. Dan gaat er de jaarlijkse zetterprijskamp door.
Inschrijven vanaf 19.00 u

Verder vleesprijzen, verrassingen, prijs voor de beste vrouwelijke deelnemer en gratis versnapering voor iedereen.
Dáár moeten wij bij zijn !!!

AFRIKAZONDAG
Op het feest van de openbaring gaat in alle kerken traditioneel een omhaling voor de Afrikaanse missies door.  Ook op deze zondag van Driekoningen willen wij dit doen en zo onze broeders en zusters van de Afrikaanse kerken tot steun zijn.

VORMSEL EN PLECHTIGE COMMUNIE GEEL-PUNT IN 2007
Zondag 6 mei 07:
11.00 u: Punt

Kerkdiensten tijdens de vorige Weken

Deze Week

Week 52      
         

De gezinsvieringen gaan door op de vierde zaterdagavond van de maand om 18.00 u.

Weekendvieringen in het decanaat Geel vanaf 2004

Externe Links